Mąż powinien wiedzieć zawsze, co ma jego żona, bo ona sama wie zawsze dobrze, czego nie ma.


mąż-powinien-wiedzieć-zawsze-co-jego-żona-bo-ona-sama-wie-zawsze-dobrze-czego-nie
honore de balzacmążpowinienwiedziećzawszecojegożonaboonasamawiezawszedobrzeczegoniemąż powinienpowinien wiedziećwiedzieć zawszeco mama jegojego żonabo onaona samasama wiewie zawszezawsze dobrzeczego nienie mamąż powinien wiedziećpowinien wiedzieć zawszeco ma jegoma jego żonabo ona samaona sama wiesama wie zawszewie zawsze dobrzeczego nie mamąż powinien wiedzieć zawszeco ma jego żonabo ona sama wieona sama wie zawszesama wie zawsze dobrzebo ona sama wie zawszeona sama wie zawsze dobrze

Nie zawsze trzeba mówić co się wie, ale zawsze trzeba wiedzieć co się mówi.Powinniśmy zawsze słuchać małego dziecka, którym niegdyś byliśmy - i które wciąż jeszcze w sobie nosimy. Ono dobrze wie, co to są magiczne chwile. I clić często udaje nam się zagłuszyć jego płacz, to jednak nigdy nie zdołamy stłumić jego głosu.Ten kto żyje swoją Własną Legendą wie to wszystko, co wiedzieć powinien. I tylko jedno może unicestwić jego marzenie - strach przed porażką.Czego twój wróg nie powinien wiedzieć, nie mów przyjacielowi.Wiedzieć, że się wie, co się wie i wiedzieć, że się nie wie, czego się nie wie - oto prawdziwa wiedza.Eros był zawsze bratem śmierci, a jego strzały zawsze były zatrute.