Mąż to mężczyzna, któremu niezmiernie trudno przyznać, że coś jest w całości jego winą.


mąż-to-mężczyzna-któremu-niezmiernie-trudno-przyznać-że-coś-jest-w-całoś-jego-winą
pam brownmążtomężczyznaktóremuniezmiernietrudnoprzyznaćżecośjestcałościjegowinąktóremu niezmiernieniezmiernie trudnotrudno przyznaćże coścoś jestjest ww całościcałości jegojego winąmąż to mężczyznaktóremu niezmiernie trudnoniezmiernie trudno przyznaćże coś jestcoś jest wjest w całościw całości jegocałości jego winąktóremu niezmiernie trudno przyznaćże coś jest wcoś jest w całościjest w całości jegow całości jego winąże coś jest w całościcoś jest w całości jegojest w całości jego winą

Mąż to mężczyzna, któremu wzrok psuje się akurat wtedy, gdy powinien widzieć torby i inne ciężary.Mężczyzna, któremu się wiedzie, to taki, który zarabia więcej, niż jego żona jest w stanie wydać.Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina! Mężczyzna, któremu się powiodło, to ten, co zarabia więcej, niż może wydać jego żona. Kobieta, której się powiodło, to taka, która znalazła takiego męża.Starość i młodość patrzą na życie z przeciwnych końców teleskopu: dla jednej jest ono niezmiernie długie, dla drugiej niezmiernie krótkie.Kawaler - mężczyzna, któremu udało się nie znaleźć żony.