Mąż w wy­niku swej niewier­ności nie przy­musza żony do wycho­wywa­nia cudzych dzieci, na­tomiast niewier­na żona każe swe­mu mężowi pra­cować na rzecz niep­ra­wych dzieci, co jest mało ele­gan­cką formą złodziejstwa.


mąż-w wy­niku-swej-niewier­noś-nie przy­musza-żony-do wycho­wywa­nia-cudzych-dzieci-na­tomiast-niewier­na-żona-każe-swe­mu-mężowi
august strindbergmążw wy­nikuswejniewier­nościnie przy­muszażonydo wycho­wywa­niacudzychdziecina­tomiastniewier­nażonakażeswe­mumężowipra­cowaćna rzeczniep­ra­wychco jest małoele­gan­ckąformązłodziejstwamąż w wy­nikuw wy­niku swejswej niewier­nościniewier­ności nie przy­muszanie przy­musza żonyżony do wycho­wywa­niado wycho­wywa­nia cudzychcudzych dziecina­tomiast niewier­naniewier­na żonażona każekaże swe­muswe­mu mężowimężowi pra­cowaćpra­cować na rzeczna rzecz niep­ra­wychniep­ra­wych dziecico jest mało ele­gan­ckąele­gan­cką formąformą złodziejstwamąż w wy­niku swejw wy­niku swej niewier­nościswej niewier­ności nie przy­muszaniewier­ności nie przy­musza żonynie przy­musza żony do wycho­wywa­niażony do wycho­wywa­nia cudzychdo wycho­wywa­nia cudzych dziecina­tomiast niewier­na żonaniewier­na żona każeżona każe swe­mukaże swe­mu mężowiswe­mu mężowi pra­cowaćmężowi pra­cować na rzeczpra­cować na rzecz niep­ra­wychna rzecz niep­ra­wych dziecico jest mało ele­gan­cką formąele­gan­cką formą złodziejstwa

gdzież mam z łożyć się..i swe poroże? w ob­ce ?czy też żony niewier­nej łoże? Ele­gan­cka ko­bieta, idąc z wi­zytą, zos­ta­wia zmar­twienia w domu.Są różne dzieci... Dzieci ser­ca, dzieci krwi, dzieci obo­wiązku. Naj­szczęśliw­sze są dzieci serca.Rodzice mają dziś za mało dzieci, dzieci - za mało rodziców, ale wzajemnie mają się zupełnie dosyć.Cieka­we, że z po­kole­nia na po­kole­nie dzieci są co­raz gor­sze, na­tomiast rodzi­ce co­raz lep­si, a więc z co­raz gor­szych dzieci wy­ras­tają co­raz lep­si rodzice.Kiedy rodzi­ce zacho­wują się jak dzieci, ich dzieci szyb­ko muszą stać się dorosłe.