Mąż zawsze ma tę możliwość, aby mieć ostatnie słowo; może prosić o przebaczenie.


mąż-zawsze-tę-możliwość-aby-mieć-ostatnie-słowo-może-prosić-o-przebaczenie
noel cowardmążzawszemożliwośćabymiećostatniesłowomożeprosićprzebaczeniemąż zawszezawsze matę możliwośćaby miećmieć ostatnieostatnie słowomoże prosićprosić oo przebaczeniemąż zawsze mazawsze ma tęma tę możliwośćaby mieć ostatniemieć ostatnie słowomoże prosić oprosić o przebaczeniemąż zawsze ma tęzawsze ma tę możliwośćaby mieć ostatnie słowomoże prosić o przebaczeniemąż zawsze ma tę możliwość

Mąż zaw­sze ma tę możli­wość, aby mieć os­tatnie słowo: może pro­sić o przebaczenie.Jedyna możliwość żonatego mężczyzny, by w domu mieć ostatnie słowo, to przyznać rację żonie.Jedyna możliwość żonatego mężczyzny, by w domu mieć ostatnie słowo, to przyznać żonie rację.Nie uskarżamy się na nic, albowiem prosić musimy Boga o przebaczenie za prawie wszystkie nasze nieszczęścia.Wierzę, że ostatnie słowo będzie należeć do nieuzbrojonej prawdy i bezwarunkowej miłości.Na py­tanie, czy nig­dy z ni­kim nie będziesz, może od­po­wiadać mąż py­tany o żonę lub o kochan­ka. W po­lity­ce słowo