mądralówna wra­ca ze szkoły i przy­nosi no­winę. - ma­mo, na­si sąsie­dzi chy­ba się po­godzi­li i nie będą się roz­wodzić ! widziałam, jak ra­zem piłowa­li drew­no ! - gdzie tam, meb­le dzielą ...


mądralówna-wra­ca-ze szkoły-i przy­nosi-no­winę-­mo-na­-sąsie­dzi-chy­ba ę-po­godzi­li-i nie będą ę-roz­wodzić
lovely-girlmądralównawra­caze szkołyi przy­nosino­winęma­mona­sisąsie­dzichy­ba siępo­godzi­lii nie będą sięroz­wodzić widziałamjak ra­zempiłowa­lidrew­nogdzietammeb­ledzieląmądralówna wra­cawra­ca ze szkołyze szkoły i przy­nosii przy­nosi no­winęma­mona­si sąsie­dzisąsie­dzi chy­ba sięchy­ba się po­godzi­lipo­godzi­li i nie będą sięi nie będą się roz­wodzićjak ra­zem piłowa­lipiłowa­li drew­nodrew­nogdziegdzie tammeb­le dzielądzieląmądralówna wra­ca ze szkoływra­ca ze szkoły i przy­nosize szkoły i przy­nosi no­winęna­si sąsie­dzi chy­ba sięsąsie­dzi chy­ba się po­godzi­lichy­ba się po­godzi­li i nie będą siępo­godzi­li i nie będą się roz­wodzićjak ra­zem piłowa­li drew­nopiłowa­li drew­nogdzie tammeb­le dzielą

Są meb­le, które przeszkadzają i są meb­le niezbędne! To tyl­ko od ciebie za­leży, ja­kim meb­lem się staniesz. -Krystyna Siesicka
są meb­-które-przeszkadzają-i są meb­-niezbędne-to tyl­ko-od ciebie-za­ży-ja­kim-meb­lem ę-staniesz
Cisza przy­jacielu, roz­dziela bar­dziej niż przes­trzeń. Cisza przy­jacielu nie przy­nosi słów, cisza za­bija na­wet myśli. -Halina Poświatowska
cisza-przy­jacielu-roz­dziela-bar­dziej-ż-przes­trzeń-cisza przy­jacielu-nie przy­nosi-słów-cisza-za­bija-na­wet-myśli