Mądrość i Miłość silniejsze są od czasu: pustynia zalegać może kwitnące ongiś ogrody, ruiny mogą być tam gdzie święty stał przybytek, a jednak miłość w naszych sercach trwać będzie.


mądrość-i-miłość-silniejsze-są-od-czasu-pustynia-zalegać-może-kwitną-ongiś-ogrody-ruiny-mogą-być-tam-gdzie-święty-stał-przybytek-a
joan grantmądrośćmiłośćsilniejszeodczasupustyniazalegaćmożekwitnąceongiśogrodyruinymogąbyćtamgdzieświętystałprzybytekjednakmiłośćnaszychsercachtrwaćbędziemądrość ii miłośćmiłość silniejszesilniejsze sąsą odod czasupustynia zalegaćzalegać możemoże kwitnącekwitnące ongiśongiś ogrodyruiny mogąmogą byćbyć tamtam gdziegdzie świętyświęty stałstał przybytekjednak miłośćmiłość ww naszychnaszych sercachsercach trwaćtrwać będziemądrość i miłośći miłość silniejszemiłość silniejsze sąsilniejsze są odsą od czasupustynia zalegać możezalegać może kwitnącemoże kwitnące ongiśkwitnące ongiś ogrodyruiny mogą byćmogą być tambyć tam gdzietam gdzie świętygdzie święty stałświęty stał przybyteka jednak miłośćjednak miłość wmiłość w naszychw naszych sercachnaszych sercach trwaćsercach trwać będzie

Miłość to nie igraszka Czasu: niech kwitnące róże wdzięków podcina sierpem zdrajca blady - miłości nie odmienią chwile, dni, miesiące: ona trwa - i trwać będzie po sam skraj zagłady.Gdzie będzie pycha, tam będzie i hańba, a gdzie pokora, tam mądrość.Gdzie będzie pycha, tam będzie i hańba, a gdzie po­kora, tam mądrość.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Tylko tam, gdzie jest rozmyślanie, może być zrozumienie. Tylko tam, gdzie jest zrozumienie - jest miłość.Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może.