Mądrość ludzi jest szaleństwem w oczach Boga. Jeśli posłuchamy głosu dziecka, które mieszka w naszej duszy, oczy nasze znowu nabiorą blasku. A jeśli nie utracimy więzi z tym dzieckiem, to nigdy nie utracimy więzi z życiem.


mądrość-ludzi-jest-szaleństwem-w-oczach-boga-jeśli-posłuchamy-głosu-dziecka-które-mieszka-w-naszej-duszy-oczy-nasze-znowu-nabiorą-blasku-a
paulo coelhomądrośćludzijestszaleństwemoczachbogajeśliposłuchamygłosudzieckaktóremieszkanaszejduszyoczynaszeznowunabiorąblaskujeślinieutracimywięzitymdzieckiemtonigdyżyciemmądrość ludziludzi jestjest szaleństwemszaleństwem ww oczachoczach bogajeśli posłuchamyposłuchamy głosugłosu dzieckaktóre mieszkamieszka ww naszejnaszej duszyoczy naszenasze znowuznowu nabiorąnabiorą blaskujeśli nienie utracimyutracimy więziwięzi zz tymtym dzieckiemnigdy nienie utracimyutracimy więziwięzi zz życiemmądrość ludzi jestludzi jest szaleństwemjest szaleństwem wszaleństwem w oczachw oczach bogajeśli posłuchamy głosuposłuchamy głosu dzieckaktóre mieszka wmieszka w naszejw naszej duszyoczy nasze znowunasze znowu nabiorąznowu nabiorą blaskua jeśli niejeśli nie utracimynie utracimy więziutracimy więzi zwięzi z tymz tym dzieckiemnigdy nie utracimynie utracimy więziutracimy więzi zwięzi z życiem

Jeśli utracimy świadomość, ze jest Bóg - pogubimy się, przerazi nas nasza świadomość. -Jan Twardowski
jeśli-utracimy-świadomość-ze-jest-bóg-pogubimy-ę-przerazi-nas-nasza-świadomość
Czas nie jest klepsydrą, która przesypuje piasek, lecz żniwiarzem, który więzi snop. -Antoine De Saint - Exupery
czas-nie-jest-klepsydrą-która-przesypuje-piasek-lecz-żniwiarzem-który-więzi-snop
Najtrwalsze i najpiękniejsze więzi duchowe nawiązywane bywają od pierwszego wejrzenia. -Edgar Allan Poe
najtrwalsze-i-najpiękniejsze-więzi-duchowe-nawiązywane-bywają-od-pierwszego-wejrzenia