Mądrość nie po­lega na spry­cie, ale na umiejętności ob­sta­wania przy praw­dach oczy­wis­tych. Ten przet­rwa, kto wyb­rał świad­cze­nie praw­dom oczy­wis­tym. Kto wyb­rał chwi­lową iluzję, by na niej za­robić, ten prze­minie wraz z iluzją.


mądrość-nie po­lega-na spry­cie-ale-na umiejętnoś-ob­sta­wania-przy-praw­dach-oczy­wis­tych-ten przet­rwa-kto-wyb­rał
józef stanisław tischnermądrośćnie po­legana spry­ciealena umiejętnościob­sta­waniaprzypraw­dachoczy­wis­tychten przet­rwaktowyb­rałświad­cze­niepraw­domoczy­wis­tymkto wyb­rałchwi­lowąiluzjęby na niejza­robićtenprze­miniewrazz iluzjąmądrość nie po­leganie po­lega na spry­cieale na umiejętnościna umiejętności ob­sta­waniaob­sta­wania przyprzy praw­dachpraw­dach oczy­wis­tychkto wyb­rałwyb­rał świad­cze­nieświad­cze­nie praw­dompraw­dom oczy­wis­tymkto wyb­rał chwi­lowąchwi­lową iluzjęby na niej za­robićten prze­minieprze­minie wrazwraz z iluzjąmądrość nie po­lega na spry­cieale na umiejętności ob­sta­waniana umiejętności ob­sta­wania przyob­sta­wania przy praw­dachprzy praw­dach oczy­wis­tychkto wyb­rał świad­cze­niewyb­rał świad­cze­nie praw­domświad­cze­nie praw­dom oczy­wis­tymkto wyb­rał chwi­lową iluzjęten prze­minie wrazprze­minie wraz z iluzją

Człowiek rości so­bie pre­ten­sje, aby zdarze­nia sprzy­jały je­go in­ten­cjom. Lek­ce­waży prawdę, którą pro­pagu­je rzeczy­wis­tość. Jest głuchy na jej oczy­wis­te ar­gu­men­ty, jeżeli nie głosi ona te­go, co od­po­wiada je­go in­te­resom i nie pochle­bia je­go satysfakcji.Jes­tem praw­domówny. Cho­ciaż ak­ceptuję u in­nych ich wer­sje rzeczy­wis­tości. Myślę, że na tym po­lega pier­wsza i pod­sta­wowa wol­ność: możli­wość tworze­nia włas­nej rzeczy­wis­tości na pod­sta­wie wszel­kich dostępnych prawd.Jeśli kto praw­dzi­wie za­sadą bez­stron­ności zaw­sze się kieru­je lub usiłuje się kiero­wać, to pew­nie przy­jaciół rzeczy­wis­tych nie ma.Ka­ra śmier­ci Is­tniała i is­tnieje na­dal Is­tnieją też sądy które nią sza­fują Eta­towi lub sta­bil­ni Piłaci Praw­dzi­wi wład­cy Sędziowie uzur­pa­torzy Lub god­ni mężowie Ka­ra śmier­ci is­tnieje I nie łudź się że jej nie ma  To przy­wilej na­leżny Praw­dzi­wemu wład­cy To je­go pra­wo i tron Ochro­na i ustawodawstwo Ten rządzi Ten I tyl­ko ten Kto śmier­cią szafuje Oczy­wis­ta praw­da jest cza­sem po­dob­na do głupstwa.Is­to­ta fi­lozo­fii przy­rody po­lega na tym, by na pod­sta­wie zja­wis­ka ruchu zba­dać siły przy­rody, a na pod­sta­wie tych sił wy­jaśnić in­ne zjawiska.