Mądrość od­biera od­wagę i dla­tego mądrzy bo­rykają się z ubóstwem, żyją w za­nied­ba­niu i niena­wiści, głup­cy na­tomiast kwitną na wszel­kie sposoby.


mądrość-od­biera-od­wagę-i dla­tego-mądrzy-bo­rykają ę-z ubóstwem-żyją-w za­nied­ba­niu-i niena­wiś-głup­cy-na­tomiast
erazm z rotterdamumądrośćod­bieraod­wagęi dla­tegomądrzybo­rykają sięz ubóstwemżyjąw za­nied­ba­niui niena­wiścigłup­cyna­tomiastkwitnąna wszel­kiesposobymądrość od­bieraod­biera od­wagęod­wagę i dla­tegoi dla­tego mądrzymądrzy bo­rykają siębo­rykają się z ubóstwemżyją w za­nied­ba­niuw za­nied­ba­niu i niena­wiścigłup­cy na­tomiastna­tomiast kwitnąkwitną na wszel­kiena wszel­kie sposobymądrość od­biera od­wagęod­biera od­wagę i dla­tegood­wagę i dla­tego mądrzyi dla­tego mądrzy bo­rykają sięmądrzy bo­rykają się z ubóstwemżyją w za­nied­ba­niu i niena­wiścigłup­cy na­tomiast kwitnąna­tomiast kwitną na wszel­kiekwitną na wszel­kie sposoby

Mądrość odbiera odwagę i dlatego mądrzy borykają się z ubóstwem, żyją w zaniedbaniu i nienawiści, głupcy natomiast kwitną na wszelkie sposoby.Niena­widzę po­ranków tyl­ko dla­tego, że prze­budze­nie nie od­biera sen­su koszmarom.Uciekaj od niena­wiści, niez­go­dy i za­wiści nie za­pomi­naj swych myśli uno­sić ku wiz­ji realności.Młodość jest piękna nie dla­tego, że poz­wa­la ro­bić głup­stwa, ale dla­tego, że da­je czas, aby je naprawić.Gol­dsmith po­wiada, że kiedy piękną ko­bietę ogar­nia obłęd, nie po­zos­ta­je jej nic in­ne­go jak tyl­ko um­rzeć; a kiedy zaczy­na sta­wać się przyjść dla otocze­nia, jest to również wyjście god­ne po­lece­nia, za­biera bo­wiem wszel­kie ujem­ne sądy.Gor­sza od niena­wiści ukocha­nej oso­by jest tyl­ko niena­wiść do sa­mego siebie.