Mądrość odbiera odwagę i dlatego mądrzy borykają się z ubóstwem, żyją w zaniedbaniu i nienawiści, głupcy natomiast kwitną na wszelkie sposoby.


mądrość-odbiera-odwagę-i-dlatego-mądrzy-borykają-ę-z-ubóstwem-żyją-w-zaniedbaniu-i-nienawiś-głupcy-natomiast-kwitną-na-wszelkie-sposoby
erazm z rotterdamumądrośćodbieraodwagędlategomądrzyborykająsięubóstwemżyjązaniedbaniunienawiścigłupcynatomiastkwitnąnawszelkiesposobymądrość odbieraodbiera odwagęodwagę ii dlategodlatego mądrzymądrzy borykająborykają sięz ubóstwemżyją ww zaniedbaniuzaniedbaniu ii nienawiścigłupcy natomiastnatomiast kwitnąkwitną nana wszelkiewszelkie sposobymądrość odbiera odwagęodbiera odwagę iodwagę i dlategoi dlatego mądrzydlatego mądrzy borykająmądrzy borykają sięborykają się zsię z ubóstwemżyją w zaniedbaniuw zaniedbaniu izaniedbaniu i nienawiścigłupcy natomiast kwitnąnatomiast kwitną nakwitną na wszelkiena wszelkie sposobymądrość odbiera odwagę iodbiera odwagę i dlategoodwagę i dlatego mądrzyi dlatego mądrzy borykajądlatego mądrzy borykają sięmądrzy borykają się zborykają się z ubóstwemżyją w zaniedbaniu iw zaniedbaniu i nienawiścigłupcy natomiast kwitną nanatomiast kwitną na wszelkiekwitną na wszelkie sposobymądrość odbiera odwagę i dlategoodbiera odwagę i dlatego mądrzyodwagę i dlatego mądrzy borykająi dlatego mądrzy borykają siędlatego mądrzy borykają się zmądrzy borykają się z ubóstwemżyją w zaniedbaniu i nienawiścigłupcy natomiast kwitną na wszelkienatomiast kwitną na wszelkie sposoby

Mądrość od­biera od­wagę i dla­tego mądrzy bo­rykają się z ubóstwem, żyją w za­nied­ba­niu i niena­wiści, głup­cy na­tomiast kwitną na wszel­kie sposoby.Mądrzy zastanawiają się, głupcy decydują.Ludzie mądrzy tworzą przysłowia, ale to głupcy je powtarzają.Niepowodzenie przywraca ludziom wszelkie cnoty, jakie pomyślność im odbiera.Cały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości.Do najszkodliwszych skąpców w społeczeństwie należą ludzie mądrzy mający nałóg milczenia. Do najnieznośniejszych rozrzutników - głupcy nieustannie mówiący.