Mądrość po­lega na tym wed­le me­go zda­nia, aby nie od­po­wiadać na głupie pytania.


mądrość-po­lega-na tym-wed­-me­go-zda­nia-aby nie od­po­wiadać-na głupie-pytania
ignacy krasickimądrośćpo­legana tymwed­leme­gozda­niaaby nie od­po­wiadaćna głupiepytaniamądrość po­legapo­lega na tymna tym wed­lewed­le me­gome­go zda­niaaby nie od­po­wiadać na głupiena głupie pytaniamądrość po­lega na tympo­lega na tym wed­lena tym wed­le me­gowed­le me­go zda­niaaby nie od­po­wiadać na głupie pytaniamądrość po­lega na tym wed­lepo­lega na tym wed­le me­gona tym wed­le me­go zda­niamądrość po­lega na tym wed­le me­gopo­lega na tym wed­le me­go zda­nia

Hoj­ność po­lega nie ty­le na tym, aby da­wać dużo, co na tym, aby da­wać w od­po­wied­niej chwili.Ka­ra piekła po­lega na tym, że na całą wie­czność ot­rzy­mujesz to, co zda­wało ci się naj­bar­dziej up­ragnione na ziemi.Być ro­zum­nym to naj­większa cno­ta, a mądrość po­lega na tym, by mówić prawdę i postępo­wać god­nie z na­turą, słuchając jej głosu.Nie na tym po­lega rzecz, aby do­dać lat do życia, ale na tym prze­de wszys­tkim, aby do­dać życia do lat.Lep­sza jest ubo­ga mądrość niż głupie bogactwo.Mądrość polega na tym, aby nie być szalonym, jeśli tylko usprawiedliwiają to okoliczności.