Mądrości dzieje się z upływem czasu krzywda większa niż głupocie. Nie od razu, kiedy mądrość jeszcze walczy o swoje miejsce - dopiero kiedy je zajmie, kiedy stanie się dla wszystkich przekonywająca, kiedy zacznie być powtarzana z ust do ust, z księgi do księgi, z pokolenia na pokolenie. Blednie wówczas biedactwo, wiotczeje, więdnie, zamienia się w banalną oczywistość, która nikogo ani ziębi ani grzeje.


mądroś-dzieje-ę-z-upływem-czasu-krzywda-większa-ż-głupocie-nie-od-razu-kiedy-mądrość-jeszcze-walczy-o-swoje-miejsce-dopiero-kiedy-zajmie
wisława szymborskamądrościdziejesięupływemczasukrzywdawiększaniżgłupocienieodrazukiedymądrośćjeszczewalczyswojemiejscedopierozajmiestaniedlawszystkichprzekonywającazaczniebyćpowtarzanaustdoustksięgiksięgipokolenianapokoleniebledniewówczasbiedactwowiotczejewiędniezamieniabanalnąoczywistośćktóranikogoaniziębigrzejemądrości dziejedzieje sięz upływemupływem czasuczasu krzywdakrzywda większawiększa niżniż głupocienie odod razukiedy mądrośćmądrość jeszczejeszcze walczywalczy oo swojeswoje miejscemiejscedopierodopiero kiedykiedy jeje zajmiekiedy staniestanie sięsię dladla wszystkichwszystkich przekonywającakiedy zaczniezacznie byćbyć powtarzanapowtarzana zz ustust dodo ustz księgiksięgi dodo księgiz pokoleniapokolenia nana pokolenieblednie wówczaswówczas biedactwozamienia sięw banalnąbanalną oczywistośćktóra nikogonikogo aniani ziębiziębi aniani grzejemądrości dzieje siędzieje się zsię z upływemz upływem czasuupływem czasu krzywdaczasu krzywda większakrzywda większa niżwiększa niż głupocienie od razukiedy mądrość jeszczemądrość jeszcze walczyjeszcze walczy owalczy o swojeo swoje miejsceswoje miejscedopiero kiedydopiero kiedy jekiedy je zajmiekiedy stanie sięstanie się dlasię dla wszystkichdla wszystkich przekonywającakiedy zacznie byćzacznie być powtarzanabyć powtarzana zpowtarzana z ustz ust doust do ustz księgi doksięgi do księgiz pokolenia napokolenia na pokolenieblednie wówczas biedactwozamienia się wsię w banalnąw banalną oczywistośćktóra nikogo aninikogo ani ziębiani ziębi aniziębi ani grzeje

Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest.Nikogo nie interesuje nigdy to, co mówi reakcjonista. Ani wtedy, kiedy to mówi, bo wówczas wydaje się to absurdalne - ani po kilku latach, bo wówczas wydaje się to oczywiste.Zasada demokracji psuje się nie tylko wówczas, kiedy znika duch równości, ale i wówczas, kiedy się rozpleni duch nadmiernej równości i kiedy każdy chce być równy tym, których wybrał sobie, by mu rozkazywali.Kiedy kochamy nie potrzebujemy wiele rozumieć, co się dzieje wokół, bo wtedy wszystko dzieje się w nas samych i wtedy nawet człowiek może zamienić się w wiatr, bo zawsze kiedy kochamy, to pragniemy być lepsi niż jesteśmy.Nie kocham go, ani za szcze­ry uśmiech, ani za poczu­cie humoru, ani za głos, który da­je ta­kie ukojenie, ani za to urocze za­gubienie w oczach, kiedy nie wie jak po­winien się zachować. Nie, na­wet nie po­myślałabym o tym, żeby po­kochać ko­goś z kim nig­dy nie mogłabym być.Był czuj­ny, wie­dział, ja­kich py­tań le­piej nie za­dawać, kiedy mil­czeć, kiedy do­tykać, kiedy być i kiedy zniknąć...