Mądry mąż cieszy się kobietą, którą pojął za żoną. Ale jeszcze bardziej cieszy się tymi kobietami, z którymi się nie ożenił.


mądry-mąż-cieszy-ę-kobietą-którą-pojął-za-żoną-ale-jeszcze-bardziej-cieszy-ę-tymi-kobietami-z-którymi-ę-nie-ożenił
noel cowardmądrymążcieszysiękobietąktórąpojąłzażonąalejeszczebardziejtymikobietamiktóryminieożeniłmądry mążmąż cieszycieszy sięsię kobietąktórą pojąłpojął zaza żonąale jeszczejeszcze bardziejbardziej cieszycieszy sięsię tymitymi kobietamiz którymiktórymi sięsię nienie ożeniłmądry mąż cieszymąż cieszy sięcieszy się kobietąktórą pojął zapojął za żonąale jeszcze bardziejjeszcze bardziej cieszybardziej cieszy sięcieszy się tymisię tymi kobietamiz którymi sięktórymi się niesię nie ożeniłmądry mąż cieszy sięmąż cieszy się kobietąktórą pojął za żonąale jeszcze bardziej cieszyjeszcze bardziej cieszy siębardziej cieszy się tymicieszy się tymi kobietamiz którymi się niektórymi się nie ożeniłmądry mąż cieszy się kobietąale jeszcze bardziej cieszy sięjeszcze bardziej cieszy się tymibardziej cieszy się tymi kobietamiz którymi się nie ożenił

Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który cieszy się z tego, co ma. -Demokryt
mądry-jest-nie-ten-który-martwi-ę-z-powodu-niedostatku-lecz-ten-który-cieszy-ę-z-tego-co
Myślenie to najcięższa praca i pewno dlatego nie cieszy się zbytnią popularnością. -Anonim
myślenie-to-najcięższa-praca-i-pewno-dlatego-nie-cieszy-ę-zbytnią-popularnośą
- I co jeszcze Cię cieszy? - Ty Dwie li­ter­ki, jed­no słowo. Przy pew­nych py­taniach ma nieopi­saną wartość. -Majka_Majdan
 i co jeszcze-cię-cieszy-ty-dwie-li­ter­ki-jed­no-słowo-przy pew­nych-py­taniach- nieopi­saną-wartość