Mądry mąż cieszy się kobietą, którą pojął za żoną. Ale jeszcze bardziej cieszy się tymi kobietami, z którymi się nie ożenił.


mądry-mąż-cieszy-ę-kobietą-którą-pojął-za-żoną-ale-jeszcze-bardziej-cieszy-ę-tymi-kobietami-z-którymi-ę-nie-ożenił
noel cowardmądrymążcieszysiękobietąktórąpojąłzażonąalejeszczebardziejtymikobietamiktóryminieożeniłmądry mążmąż cieszycieszy sięsię kobietąktórą pojąłpojął zaza żonąale jeszczejeszcze bardziejbardziej cieszycieszy sięsię tymitymi kobietamiz którymiktórymi sięsię nienie ożeniłmądry mąż cieszymąż cieszy sięcieszy się kobietąktórą pojął zapojął za żonąale jeszcze bardziejjeszcze bardziej cieszybardziej cieszy sięcieszy się tymisię tymi kobietamiz którymi sięktórymi się niesię nie ożeniłmądry mąż cieszy sięmąż cieszy się kobietąktórą pojął za żonąale jeszcze bardziej cieszyjeszcze bardziej cieszy siębardziej cieszy się tymicieszy się tymi kobietamiz którymi się niektórymi się nie ożeniłmądry mąż cieszy się kobietąale jeszcze bardziej cieszy sięjeszcze bardziej cieszy się tymibardziej cieszy się tymi kobietamiz którymi się nie ożenił

Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną, tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który cieszy się z tego, co ma.Dusza żywi się tym, z cze­go się cieszy.Myślenie to najcięższa praca i pewno dlatego nie cieszy się zbytnią popularnością.- I co jeszcze Cię cieszy? - Ty Dwie li­ter­ki, jed­no słowo. Przy pew­nych py­taniach ma nieopi­saną wartość.