mądry-mężczyz­na-nig­dy-nie za­pomi­na-roczni­cy-ślu­bu-mądra ko­bieta-nig­dy-nie za­pomi­na-przy­goto­wać-i ugo­tować
rychcikmądrymężczyz­nanig­dynie za­pomi­naroczni­cyślu­bumądra ko­bietaprzy­goto­waći ugo­towaćobiadu~pa­wełrychlica mądry mężczyz­namężczyz­na nig­dynig­dy nie za­pomi­nanie za­pomi­na roczni­cyroczni­cy ślu­bumądra ko­bieta nig­dynig­dy nie za­pomi­nanie za­pomi­na przy­goto­waćprzy­goto­wać i ugo­tować~pa­weł rychlica mądry mężczyz­na nig­dymężczyz­na nig­dy nie za­pomi­nanig­dy nie za­pomi­na roczni­cynie za­pomi­na roczni­cy ślu­bumądra ko­bieta nig­dy nie za­pomi­nanig­dy nie za­pomi­na przy­goto­waćnie za­pomi­na przy­goto­wać i ugo­towaćmądry mężczyz­na nig­dy nie za­pomi­namężczyz­na nig­dy nie za­pomi­na roczni­cynig­dy nie za­pomi­na roczni­cy ślu­bumądra ko­bieta nig­dy nie za­pomi­na przy­goto­waćnig­dy nie za­pomi­na przy­goto­wać i ugo­towaćmądry mężczyz­na nig­dy nie za­pomi­na roczni­cymężczyz­na nig­dy nie za­pomi­na roczni­cy ślu­bumądra ko­bieta nig­dy nie za­pomi­na przy­goto­wać i ugo­tować

Mężczyz­na nig­dy nie za­pomi­na ko­biety, która go nie chciała poślu­bić; ko­bieta nig­dy nie za­pomi­na mężczyz­ny, który chciał ją poślubić.Co to jest kochan­ka? Ko­bieta, przy której za­pomi­nasz o tym, co umiesz na pa­mięć, to jest za­pomi­nasz o wa­dach jej płci.Tęskno­ta przy­pomi­na, że nie jes­teśmy wol­ni całko­wicie. Przy­pomi­na, że nasza dusza na­leży do ja­kiegoś miej­sca bądź człowieka.Mu­zyka niczym nie przy­pomi­na sztu­ki. Przy­pomi­na perfumy.Ko­bieta piękna przy­pomi­na władców: nie ma przy­jaciół, za to moc pochlebców.W dużym gar­nku można ugo­tować małą por­cję, a nie ugo­tuje się w małym dużej.