Mądry naród karze swoich głupców, głupi - mędrców.


mądry-naród-karze-swoich-głupców-głupi- mędrców
piotr szreniawskimądrynaródkarzeswoichgłupcówgłupi mędrcówmądry naródnaród karzekarze swoichswoich głupcówmądry naród karzenaród karze swoichkarze swoich głupcówmądry naród karze swoichnaród karze swoich głupcówmądry naród karze swoich głupców

Jed­ni wy­zywają dru­gich od głupców i na od­wrót. W ta­kim ra­zie... Kto jest mądry?  -Mistyfikacja
jed­-wy­zywają-dru­gich-od głupców-i na od­wrót-w ­kim-ra­zie-kto jest mądry 
Człowiek głupi ma serce na języku, mądry ma język w sercu. -Tukidydes
człowiek-głupi-serce-na-języku-mądry-język-w-sercu
Głupi człowiek ma ser­ce na języ­ku, mądry - język na sercu. -Tukidydes
głupi-człowiek- ser­-na języ­ku-mądry- język-na sercu
Człowiek mądry liczy na swoją pracę, głupi ufa złudzeniom. -Ali
człowiek-mądry-liczy-na-swoją-pracę-głupi-ufa-złudzeniom
Mądry idealizm jest bliższy mądremu materializmowi niż głupi materializm. -Włodzimierz Lenin
mądry-idealizm-jest-bliższy-mądremu-materializmowi-ż-głupi-materializm