Mądry od nikogo nie doznaje lekceważenia; zna swoją wielkość.


mądry-od-nikogo-nie-doznaje-lekceważenia-zna-swoją-wielkość
senekamądryodnikogoniedoznajelekceważeniaznaswojąwielkośćmądry odod nikogonikogo nienie doznajedoznaje lekceważeniazna swojąswoją wielkośćmądry od nikogood nikogo nienikogo nie doznajenie doznaje lekceważeniazna swoją wielkośćmądry od nikogo nieod nikogo nie doznajenikogo nie doznaje lekceważeniamądry od nikogo nie doznajeod nikogo nie doznaje lekceważenia

Wielkość człowieka jest wielka w tym, że zna on swoją nędzę. Drzewo nie zna swojej nędzy.Wielki człowiek pokazuje swoją wielkość przez sposób, w jaki traktuje maluczkich.Człowiek mądry liczy na swoją pracę, głupi ufa złudzeniom.Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej.Naprawdę mądry jest ten, kto zna jedno słowo: miłość.Konieczne jest stworzenie nowego wzoru świętości. Mądry święty musi być uwikłany w całe zło i grzech świata. Separowanie się od tego wszystkiego nie jest świętością. Święci młodziankowie nie wzruszają dziś nikogo.