Mądry ustępuje głupiemu! Smutna to prawda; toruje ona głupocie drogę do opanowania świata.


mądry-ustępuje-głupiemu-smutna-to-prawda-toruje-ona-głupocie-drogę-do-opanowania-świata
marie von ebner - eschenbachmądryustępujegłupiemusmutnatoprawdatorujeonagłupociedrogędoopanowaniaświatamądry ustępujeustępuje głupiemutoruje onaona głupociegłupocie drogędrogę dodo opanowaniaopanowania światamądry ustępuje głupiemusmutna to prawdatoruje ona głupocieona głupocie drogęgłupocie drogę dodrogę do opanowaniado opanowania światatoruje ona głupocie drogęona głupocie drogę dogłupocie drogę do opanowaniadrogę do opanowania światatoruje ona głupocie drogę doona głupocie drogę do opanowaniagłupocie drogę do opanowania świata

Mądry ustępuje głupiemu. Smutna to prawda; toruje ona głupocie drogę do opanowania świata.Doświadczenie jest jak gwiazda polarna; toruje człowiekowi drogę dopiero po zachodzie słońca, a rozjaśnia się, kiedy mu pora już udać się na spoczynek.Ze wszystkich ruin świata, bez wątpienia najbardziej smutną jest ruina człowieka.Obudowa kłamstwa: świata prawda.on; Miłość bie­rze się z serc:):) ona; ser­ce to rodzaj pom­py która prze­pom­po­wuje krew on; no to z mózgu wte­dy jes­teśmy w sta­nie eufo­rii ona po cze­koladzie tez ma­my ta­ki stan... wniosek; Miłość nie is­tnieje wy­myślił ja ktoś mądry aby ludzie mieli się czym zająć i za co umierać Kłamstwo zdąży obiec pół świata, zanim prawda włoży buty.