Mądry zro­zumie w lot, głup­co­wi pot­rzeb­ny młot.


mądry-zro­zumie-w lot-głup­co­wi-pot­rzeb­ny-młot
talmudmądryzro­zumiew lotgłup­co­wipot­rzeb­nymłotmądry zro­zumiezro­zumie w lotgłup­co­wi pot­rzeb­nypot­rzeb­ny młotmądry zro­zumie w lotgłup­co­wi pot­rzeb­ny młot

Niewol­nik ma jed­ne­go pa­na. Człowiek am­bitny ma ich ty­lu, ilu jest ludzi pot­rzeb­nych mu do zro­bienia kariery.- Ma Pan na nad­ciśnienie, to nic wiel­kiego, ale prze­piszę leki - Le­ki mi niepot­rzeb­ne, wys­tar­cza ko­bieta. Ro­zumie Pan, od­po­wied­ni par­tner pot­ra­fi ob­niżyć ciśnienie sku­teczniej niż ja­kiekol­wiek leki - Pod­wyższyć również, więc na wszel­ki wy­padek tu ma Pan receptę Gdy ra­da głup­ca jest dob­ra, to mądry człowiek jej słucha.Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie.Wys­tar­czy pleść ja­kieś głup­stwa, których nikt nie może zro­zumieć, a ludzie zro­bią wszys­tko, cze­go od nich zażądasz.