Mądrzy ludzie mówią, bo mają coś do powiedzenia. Głupcy, bo muszą coś powiedzieć.


mądrzy-ludzie-mówią-bo-mają-coś-do-powiedzenia-głupcy-bo-muszą-coś-powiedzieć
platonmądrzyludziemówiąbomającośdopowiedzeniagłupcymusząpowiedziećmądrzy ludzieludzie mówiąbo mająmają coścoś dodo powiedzeniabo musząmuszą coścoś powiedziećmądrzy ludzie mówiąbo mają cośmają coś docoś do powiedzeniabo muszą cośmuszą coś powiedziećbo mają coś domają coś do powiedzeniabo muszą coś powiedziećbo mają coś do powiedzenia

Są osoby, które mówią, mówią aż znajdą coś do powiedzenia.Lu­bię, kiedy piękni ludzie mają coś do po­wie­dze­nia. To znaczy coś in­te­resujące­go, coś, co pot­ra­fi za­fas­cy­nować. Nie chodzi mi o tych, którzy sza­fują olśniewający­mi, aniel­ski­mi zbit­ka­mi słów. Na świecie jest wiele elok­wen­tnych bałwanów. Dob­ra sko­rupa z cieka­wym wnętrzem to coś niezwykłego.Tyl­ko nieliczni mają tu­taj coś mądre­go do powiedzenia.Mają coś do powiedzenia... Cza­sem w kil­ku wcieleniach Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do powiedzenia, ale trudno jest mieć coś do powiedzenia, gdy trzeba mówić.Ludzie mądrzy tworzą przysłowia, ale to głupcy je powtarzają.