Mężczyźni da­wali jej mnóstwo kosztow­ności, by zdo­być jej ap­ro­batę i miłość. Ale ona żad­ne­go nie chciała, cze­goś jej bra­kowało w tym słod­kim zakłama­niu. Aż w końcu on je­den po­daro­wał jej naj­cenniej­szy skarb - swo­je serce.


mężczyź-da­wali-jej-mnóstwo-kosztow­noś-by zdo­być-jej-ap­ro­batę-i miłość-ale ona-żad­ne­go-nie chciała-cze­goś-jej
emetmężczyźnida­walijejmnóstwokosztow­nościby zdo­byćap­ro­batęi miłośćale onażad­ne­gonie chciałacze­gośbra­kowałow tymsłod­kimzakłama­niuaż w końcuon je­denpo­daro­wałnaj­cenniej­szyskarb swo­jesercemężczyźni da­walida­wali jejjej mnóstwomnóstwo kosztow­nościby zdo­być jejjej ap­ro­batęap­ro­batę i miłośćale ona żad­ne­gożad­ne­go nie chciałacze­goś jejjej bra­kowałobra­kowało w tymw tym słod­kimsłod­kim zakłama­niuaż w końcu on je­denon je­den po­daro­wałpo­daro­wał jejjej naj­cenniej­szynaj­cenniej­szy skarb swo­je sercemężczyźni da­wali jejda­wali jej mnóstwojej mnóstwo kosztow­nościby zdo­być jej ap­ro­batęjej ap­ro­batę i miłośćale ona żad­ne­go nie chciałacze­goś jej bra­kowałojej bra­kowało w tymbra­kowało w tym słod­kimw tym słod­kim zakłama­niuaż w końcu on je­den po­daro­wałon je­den po­daro­wał jejpo­daro­wał jej naj­cenniej­szyjej naj­cenniej­szy skarb

Mężczyźni nie trak­to­wali jej po­ważnie, dopóki ich nie za­biła, ale wte­dy to już nap­rawdę nie miało żad­ne­go znaczenia. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny
mężczyź-nie trak­to­wali-jej-po­ważnie-dopóki-ich-nie za­biła-ale-wte­dy-to już-nap­rawdę-nie miało-żad­ne­go-znaczenia
Jeżeli nie będę naj­lep­szy w tym co ro­bie i najmądrzej­szy w swo­jej dzie­dzi­nie, to wszędzie tam gdzie pójde odeślą mnie z powrotem. -tkaczu32
jeżeli-nie będę-naj­lep­szy-w tym-co ro­bie-i najmądrzej­szy-w swo­jej-dzie­dzi­nie-to wszędzie-tam-gdzie-pójde-odeślą-mnie