mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.


mężczyź-dzielą ę-na trzy-grupy-tych-którzy-mają-już-ko­biety-i tych-którzy-ko­biet-nie chcą-mieć-no-i trze­cia-gru­pa-wiado­mo
thrillofitmężczyźnidzielą sięna trzygrupytychktórzymająjużko­bietyi tychko­bietnie chcąmiećnoi trze­ciagru­pawiado­moza niskichmężczyźni dzielą siędzielą się na trzyna trzy grupyktórzy mająmają jużjuż ko­bietyko­biety i tychktórzy ko­bietko­biet nie chcąnie chcą miećno i trze­ciai trze­cia gru­pamężczyźni dzielą się na trzydzielą się na trzy grupyktórzy mają jużmają już ko­bietyjuż ko­biety i tychktórzy ko­biet nie chcąko­biet nie chcą miećno i trze­cia gru­pamężczyźni dzielą się na trzy grupyktórzy mają już ko­bietymają już ko­biety i tychktórzy ko­biet nie chcą miećktórzy mają już ko­biety i tych

Przegrani dzielą się na dwie grupy: tych, którzy myślą i nic nie robią, i tych, którzy coś stale robią, ale nie myślą.Kry­tycy dzielą się na trzy gru­py. Pier­wsza – kry­tycy, którzy piszą to, co myślą. Dru­ga – którzy piszą to, co im każą. Trze­cia – którzy myślą to, co im każą.Świat dzieli się na dwie grupy ludzi: tych, którzy wierzą w rzeczy niewiarygodne i tych, którzy dokonują rzeczy nieprawdopodobnych.Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić.Krytycy dzielą się na trzy grupy. Pierwsza - krytycy, którzy piszą to, co myślą. Druga - którzy piszą to, co im każą. Trzecia - którzy myślą to, co im każą.Trze­ba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją ro­bić in­stru­men­ty, ale od tych, którzy umieją na nich grać.