Mężczyźni, którzy nie umiz­gują się do ko­biet, łat­wo stają się ofiara­mi ko­biet, które miz­drzą się do nich.


mężczyź-którzy-nie umiz­gują ę-do ko­biet-łat­wo-stają ę-ofiara­mi-ko­biet-które-miz­drzą ę-do nich
walter bagehotmężczyźniktórzynie umiz­gują siędo ko­bietłat­wostają sięofiara­miko­bietktóremiz­drzą siędo nichktórzy nie umiz­gują sięnie umiz­gują się do ko­bietłat­wo stają sięstają się ofiara­miofiara­mi ko­bietktóre miz­drzą sięmiz­drzą się do nichktórzy nie umiz­gują się do ko­bietłat­wo stają się ofiara­mistają się ofiara­mi ko­bietktóre miz­drzą się do nichłat­wo stają się ofiara­mi ko­biet

mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich. -thrillofit
mężczyź-dzielą ę-na trzy-grupy-tych-którzy-mają-już-ko­biety-i tych-którzy-ko­biet-nie chcą-mieć-no-i trze­cia-gru­pa-wiado­mo
Dlacze­go wsród imig­rantów większość to młodzi mężczyźni? Bo ko­biet i dzieci na wojnę się nie zabiera... -Emmanuel
dlacze­go-wsród-imig­rantów-większość-to młodzi-mężczyź-bo ko­biet-i dzieci-na wojnę ę-nie zabiera
Po­wodze­nie u ko­biet ma ten, kto umie się bez nich obejść. -Ambrose Bierce
po­wodze­nie-u ko­biet- ten-kto-umie ę-bez-nich-obejść
Nie ma ko­biet niez­ro­zumiałych, są tyl­ko mężczyźni niedomyślni. -Magdalena Samozwaniec
nie- ko­biet-niez­ro­zumiałych-są tyl­ko-mężczyź-niedomyślni
Nie na­leży nig­dy porzu­cać ko­biet, które się kocha; ogar­nia je sa­mot­ność, zwątpienie, zniechęcenie. -Romain Gary
nie-na­ży-nig­dy-porzu­cać-ko­biet-które ę-kocha-ogar­nia- ­­ność-zwątpienie-zniechęcenie
Fa­cet pot­rze­buje wielu ko­biet tyl­ko wte­dy, kiedy żad­na z nich nie jest nic war­ta. Można ut­ra­cić tożsa­mość, piep­rząc się na pra­wo i lewo. -Charles Bukowski
fa­cet-pot­rze­buje-wielu-ko­biet-tyl­ko-wte­dy-kiedy-żad­na-z nich-nie jest nic-war­-można ut­ra­ć-toż­mość-piep­rząc ę