Mężczyźni mają takie głupie życie, ciągle bronią swej bezcennej nietykalności, śmiesznego terytorium. Najczęściej obawiają się, że ktoś mógłby odkryć pustkę panującą w środku. Żyją jak gdyby w dekoracjach filmowych, które zwiedzać można w studiach filmowych wytwórni Universal, budują piękne fasady, za którymi rozpościera się pustka, istnieje jedynie front dla turystów.


mężczyź-mają-takie-głupie-życie-ągle-bronią-swej-bezcennej-nietykalnoś-śmiesznego-terytorium-najczęściej-obawiają-ę-że-ktoś-mógłby
william whartonmężczyźnimajątakiegłupieżycieciąglebroniąswejbezcennejnietykalnościśmiesznegoterytoriumnajczęściejobawiająsiężektośmógłbyodkryćpustkępanującąśrodkuyjąjakgdybydekoracjachfilmowychktórezwiedzaćmożnastudiachfilmowychwytwórniuniversalbudująpięknefasadyzaktórymirozpościerasiępustkaistniejejedyniefrontdlaturystówmężczyźni mająmają takietakie głupiegłupie życieciągle broniąbronią swejswej bezcennejbezcennej nietykalnościśmiesznego terytoriumnajczęściej obawiająobawiają sięże ktośktoś mógłbymógłby odkryćodkryć pustkępustkę panującąpanującą ww środkuŻyją jakjak gdybygdyby ww dekoracjachdekoracjach filmowychktóre zwiedzaćzwiedzać możnamożna ww studiachstudiach filmowychfilmowych wytwórniwytwórni universalbudują pięknepiękne fasadyza którymiktórymi rozpościerarozpościera sięsię pustkaistnieje jedyniejedynie frontfront dladla turystówmężczyźni mają takiemają takie głupietakie głupie życieciągle bronią swejbronią swej bezcennejswej bezcennej nietykalnościnajczęściej obawiają sięże ktoś mógłbyktoś mógłby odkryćmógłby odkryć pustkęodkryć pustkę panującąpustkę panującą wpanującą w środkuŻyją jak gdybyjak gdyby wgdyby w dekoracjachw dekoracjach filmowychktóre zwiedzać możnazwiedzać można wmożna w studiachw studiach filmowychstudiach filmowych wytwórnifilmowych wytwórni universalbudują piękne fasadyza którymi rozpościeraktórymi rozpościera sięrozpościera się pustkaistnieje jedynie frontjedynie front dlafront dla turystów

Kobiety dzielą się na takie, przez które ma się same zmartwienia i na takie, które nas przed tymi zmartwieniami bronią. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
kobiety-dzielą-ę-na-takie-przez-które-ę-same-zmartwienia-i-na-takie-które-nas-przed-tymi-zmartwieniami-bronią
Gdyby mężczyźni żenili się z kobietami, na które zasługują, mieliby bardzo ciężkie życie. -Oscar Wilde
gdyby-mężczyź-żenili-ę-z-kobietami-na-które-zasługują-mieliby-bardzo-ężkie-życie