Mężczyźni są sza­lenie nielo­giczni. Twier­dzą, że wszys­tkie ko­biety są ta­kie sa­me, lecz to nie przeszkadza im ciągle je zmieniać.


mężczyź-są sza­lenie-nielo­giczni-twier­dzą że wszys­tkie-ko­biety-są ­kie-­me-lecz-to nie przeszkadza-im ągle- zmieniać
sidonie gabrielle colettemężczyźnisą sza­lenienielo­gicznitwier­dzą że wszys­tkieko­bietysą ta­kiesa­meleczto nie przeszkadzaim ciągleje zmieniaćmężczyźni są sza­leniesą sza­lenie nielo­giczniko­biety są ta­kiesą ta­kie sa­melecz to nie przeszkadzato nie przeszkadza im ciągleim ciągle je zmieniaćmężczyźni są sza­lenie nielo­giczniko­biety są ta­kie sa­melecz to nie przeszkadza im ciągleto nie przeszkadza im ciągle je zmieniaćlecz to nie przeszkadza im ciągle je zmieniać

Mężczyźni są szalenie nielogiczni. Twierdzą, że wszystkie kobiety są takie same, lecz to nie przeszkadza im ciągle je zmieniać.Pe­symis­ta twier­dzi, że wszys­tkie ko­biety to nierządni­ce. Op­ty­mis­ta twier­dzi, że nie, ale ma nadzieję.Mężczyźni uważają, że małżeństwo jest prawdziwym sznurem u szyi. Dlaczego więc starają się ciągle zmieniać sznur?Płacze dzien­nie całe noce. Już są mok­re wszys­tkie koce. Płaczę ciągle i nic nie dają. Łzy, które jak deszcz z ciekają. Ból jest tak wiel­ki, że nie z łagodzony. Roz­wa­la się w ser­cu na wszys­tkie strony. I kłuje i du­si i męczy nieznośnie. Trze­ba pocze­kać aż op­ty­mizm urośnie. Lecz on nie ma w pla­nach rosnąć wcale. Zgniję w tym gównie i w piek­le się spale..Ci, którzy twier­dzą, że wszys­tko ma sens, nig­dy nie mieli ka­taru siennego.Ko­biety po­siadają więcej za­let duszy, niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad.