Mężczyźni uważają, że małżeństwo jest prawdziwym sznurem u szyi. Dlaczego więc starają się ciągle zmieniać sznur?


mężczyź-uważają-że-łżeństwo-jest-prawdziwym-sznurem-u-szyi-dlaczego-więc-starają-ę-ągle-zmieniać-sznur
robert riquetmężczyźniuważajążemałżeństwojestprawdziwymsznuremszyidlaczegowięcstarająsięciąglezmieniaćsznurmężczyźni uważająże małżeństwomałżeństwo jestjest prawdziwymprawdziwym sznuremsznurem uu szyidlaczego więcwięc starająstarają sięsię ciągleciągle zmieniaćzmieniać sznurże małżeństwo jestmałżeństwo jest prawdziwymjest prawdziwym sznuremprawdziwym sznurem usznurem u szyidlaczego więc starająwięc starają sięstarają się ciąglesię ciągle zmieniaćciągle zmieniać sznurże małżeństwo jest prawdziwymmałżeństwo jest prawdziwym sznuremjest prawdziwym sznurem uprawdziwym sznurem u szyidlaczego więc starają sięwięc starają się ciąglestarają się ciągle zmieniaćsię ciągle zmieniać sznurże małżeństwo jest prawdziwym sznuremmałżeństwo jest prawdziwym sznurem ujest prawdziwym sznurem u szyidlaczego więc starają się ciąglewięc starają się ciągle zmieniaćstarają się ciągle zmieniać sznur

Mężczyźni są szalenie nielogiczni. Twierdzą, że wszystkie kobiety są takie same, lecz to nie przeszkadza im ciągle je zmieniać.Mężczyźni są sza­lenie nielo­giczni. Twier­dzą, że wszys­tkie ko­biety są ta­kie sa­me, lecz to nie przeszkadza im ciągle je zmieniać.Jedyną rzeczą, zdolną uświęcić małżeństwo jest miłość. Jedynym prawdziwym małżeństwem jest to, które uświęca miłość.Istnieć, znaczy zmieniać się, zmieniać się to dojrzewać, dojrzewać zaś to nieskończenie zmieniać siebie samego. .Kiedy kobieta jest piękna? Kiedy mężczyźni ją za taką uważają.Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą