Mężczyźni zrobili już wiele buntów i stoczyli wiele walk, ale dotychczas nie podjęli rewolucji bardzo potrzebnej - przeciwko kobietom.


mężczyź-zrobili-już-wiele-buntów-i-stoczyli-wiele-walk-ale-dotychczas-nie-podjęli-rewolucji-bardzo-potrzebnej-przeciwko-kobietom
aleksander Świętochowskimężczyźnizrobilijużwielebuntówstoczyliwalkaledotychczasniepodjęlirewolucjibardzopotrzebnejprzeciwkokobietommężczyźni zrobilizrobili jużjuż wielewiele buntówbuntów ii stoczylistoczyli wielewiele walkale dotychczasdotychczas nienie podjęlipodjęli rewolucjirewolucji bardzobardzo potrzebnejpotrzebnejprzeciwkoprzeciwko kobietommężczyźni zrobili jużzrobili już wielejuż wiele buntówwiele buntów ibuntów i stoczylii stoczyli wielestoczyli wiele walkale dotychczas niedotychczas nie podjęlinie podjęli rewolucjipodjęli rewolucji bardzorewolucji bardzo potrzebnejbardzo potrzebnejprzeciwko kobietommężczyźni zrobili już wielezrobili już wiele buntówjuż wiele buntów iwiele buntów i stoczylibuntów i stoczyli wielei stoczyli wiele walkale dotychczas nie podjęlidotychczas nie podjęli rewolucjinie podjęli rewolucji bardzopodjęli rewolucji bardzo potrzebnejrewolucji bardzo potrzebnejmężczyźni zrobili już wiele buntówzrobili już wiele buntów ijuż wiele buntów i stoczyliwiele buntów i stoczyli wielebuntów i stoczyli wiele walkale dotychczas nie podjęli rewolucjidotychczas nie podjęli rewolucji bardzonie podjęli rewolucji bardzo potrzebnejpodjęli rewolucji bardzo potrzebnej

Na sumieniu Polski ciąży wiele grzechów przeciwko sobie, ale ani jeden przeciwko innym narodom.Mężczyźni powinni kobietom jak najczęściej mówić komplementy. Kosztują o wiele mniej niż kwiaty, a sprawiają im tę samą przyjemność.Mężczyźni powinni kobietom jak najczęściej mówić komplementy. Kosztuje o wiele mniej niż kwiaty a sprawiają im tę samą przyjemność.Wiele wier­szy na­pisałem Wiele pięknych słów wypowiedziałem Wiele pięknych życzeń Ci wysłałem Ale …  Naj­droższa Nie ma ta­kich słów na tym świecie Które mogłyby opi­sać mą wielką miłość do Ciebie Dziś pokładam swe ser­ce w Twe dłonie Bo tyl­ko pragnę ofiaro­wać je To­bie .................................................. Od­dałem ser­ce, a te­raz już nie wiem gdzie się podziało ...Mnogość praw dostarcza często usprawiedliwienia występkom: państwo o wiele lepiej urządzone jest wówczas, gdy ma ich bardzo niewiele, ale w zamian bardzo ściśle przestrzeganych.Kto ma minę właściwą swemu stanowi, ten już ma bardzo wiele.