Mężczyźnie hor­mo­ny nie poz­wa­lają poz­nać kobiet. - a szkoda.


mężczyźnie-hor­mo­ny-nie poz­wa­lają-poz­nać-kobiet-a szkoda
bellamężczyźniehor­mo­nynie poz­wa­lająpoz­naćkobieta szkodamężczyźnie hor­mo­nyhor­mo­ny nie poz­wa­lająnie poz­wa­lają poz­naćpoz­nać kobieta szkodamężczyźnie hor­mo­ny nie poz­wa­lająhor­mo­ny nie poz­wa­lają poz­naćnie poz­wa­lają poz­nać kobietmężczyźnie hor­mo­ny nie poz­wa­lają poz­naćhor­mo­ny nie poz­wa­lają poz­nać kobietmężczyźnie hor­mo­ny nie poz­wa­lają poz­nać kobiet

Jeśli chcesz poz­nać swoją pas­je mu­sisz poz­nać sa­mego siebie. -AnDree
jeśli-chcesz-poz­nać-swoją-­-mu­sisz-poz­nać-­mego-siebie
Poz­nać na­turę człowieka, poz­nać ją głębo­ko, całko­wicie, zro­zumieć kim jest właści­wie człowiek - to wiel­ki ra­tunek dla współczes­ne­go świata. -Stefan Wyszyński
poz­nać-na­turę-człowieka-poz­nać-ją głębo­ko-całko­wicie-zro­zumieć-kim-jest właś­wie-człowiek- to wiel­ki-ra­tunek-dla
Aby znać człowieka, wys­tar­czy poz­nać sa­mego siebie; aby poz­nać ludzi, trze­ba żyć pośród nich. -Stendhal (Henri Beyle)
aby-znać-człowieka-wys­tar­czy-poz­nać-­mego-siebie-aby poz­nać-ludzi-trze­ba-żyć-pośród-nich
Cho­roba poz­wa­la poz­nać słodycz zdro­wia, zło - dob­ra, głód - sy­tości, zmęcze­nie - wypoczynku. -Heraklit z Efezu
cho­roba-poz­wa­-poz­nać-słodycz-zdro­wia-zło- dob­ra-głód- sy­toś-zmęcze­nie- wypoczynku