Mężczyźnie, który jest próżny i prze­sad­ny, wielomówny i w żar­tach niewyb­redny, który o so­bie pra­wi z sa­mochwal­stwem, a o in­nych z po­gardą, który jest po­ryw­czy, niep­rzystępny, zuchwały, nieobyczaj­ny i zgoła niec­ny, og­ra­niczo­ny przy tym i roz­wiązły - trze­ba tyl­ko rysów ład­nych i słuszne­go wzros­tu, by był uwiel­biany przez kobiety.


mężczyźnie-który-jest próżny-i prze­sad­ny-wielomówny-i w żar­tach-niewyb­redny-który-o so­bie-pra­wi-z ­mochwal­stwem
jean de la bruyéremężczyźniektóryjest próżnyi prze­sad­nywielomównyi w żar­tachniewyb­rednyo so­biepra­wiz sa­mochwal­stwema o in­nychz po­gardąjest po­ryw­czyniep­rzystępnyzuchwałynieobyczaj­nyi zgołaniec­nyog­ra­niczo­nyprzytymi roz­wiązły trze­batyl­korysówład­nychi słuszne­gowzros­tuby byłuwiel­bianyprzezkobietyktóry jest próżnyjest próżny i prze­sad­nywielomówny i w żar­tachi w żar­tach niewyb­rednyktóry o so­bieo so­bie pra­wipra­wi z sa­mochwal­stwema o in­nych z po­gardąktóry jest po­ryw­czynieobyczaj­ny i zgołai zgoła niec­nyog­ra­niczo­ny przyprzy tymtym i roz­wiązły trze­ba tyl­kotyl­ko rysówrysów ład­nychład­nych i słuszne­goi słuszne­go wzros­tuby był uwiel­bianyuwiel­biany przezprzez kobietyktóry jest próżny i prze­sad­nywielomówny i w żar­tach niewyb­rednyktóry o so­bie pra­wio so­bie pra­wi z sa­mochwal­stwemnieobyczaj­ny i zgoła niec­nyog­ra­niczo­ny przy tymprzy tym i roz­wiązły trze­ba tyl­ko rysówtyl­ko rysów ład­nychrysów ład­nych i słuszne­goład­nych i słuszne­go wzros­tuby był uwiel­biany przezuwiel­biany przez kobiety

Po­wol­ny rozkład związku i miłości jest jak śmierć o której wie tyl­ko dwo­je ludzi. Ta­ka tra­gedia w świecie, który się kur­czy, który prze­licza­my już na dni, na mi­nuty , na chwi­le te złe i dob­re, na uśmie­chy i na łzy po to by za chwi­le odejść i wma­wiać so­bie, że to prze­cież i tak nie miało by sensu.Ty­le mam ra­dości, gdy o To­bie myślę . Ty­le dni prze­myśla­nych, ty­le no­cy niep­rzes­pa­nych . Tyl­ko za­kocha­nym ta­kie myśli co w głowie szu­kają korzyści .Ważne było prze­cież, że się strze­la. To trze­ba było po­kazać. Nie Niem­com. Oni to pot­ra­fili le­piej. Te­mu in­ne­mu światu, który nie był niemiec­kim światem, mu­sieliśmy po­kazać. Ludzie zaw­sze uważali, że strze­lanie jest naj­większym bo­hater­stwem. No to żeśmy strzelali.Nie do­wie­rzaj mężczyźnie, który mil­czy, i psu, który nie szczeka.Ona próbo­wała za­pom­nieć,ale ser­ce nie słuchało...Nie udało się jej, tak po pros­tu Go wy­mazać z pa­mięci ...cza­sami siadała w kącie i spływały jej łzy...Przy­pomi­nała so­bie je­go za­pach per­fum ...który tak kochała....je­go oczy,które tak uwiel­biała...uśmiech...który spra­wiał że jej ser­ce się ra­dowało...je­go ra­miona ..w które tak kochała wpa­dać ..Kochała go nadal...Sed­no tkwi w tym, aby w życiu ro­bić dużo ład­nych rzeczy. I wy­myślać dużo ład­nych myśli.