Mężczyz­na bez ko­biety jest jak ta­ma bez wody.


mężczyz­na-bez-ko­biety-jest jak ­-bez-wody
fiodor gladkowmężczyz­nabezko­bietyjest jak ta­mawodymężczyz­na bezbez ko­bietyko­biety jest jak ta­majest jak ta­ma bezbez wodymężczyz­na bez ko­bietybez ko­biety jest jak ta­mako­biety jest jak ta­ma bezjest jak ta­ma bez wodymężczyz­na bez ko­biety jest jak ta­mabez ko­biety jest jak ta­ma bezko­biety jest jak ta­ma bez wodymężczyz­na bez ko­biety jest jak ta­ma bezbez ko­biety jest jak ta­ma bez wody

Szkoła bez kar­ności jest jak młyn bez wody.Szkoła bez karności jest jak młyn bez wody.Je­dynym tak nap­rawdę is­totnym wy­miarem u mężczyz­ny, o którym marzą ko­biety - wy­nika to ze wszys­tkich bez wyjątku an­kiet i ba­dań - jest długość ge­nu ste­rujące­go syn­tezą re­cep­torów (pro­tein) hor­mo­nu wa­zop­re­syny. Bo im więcej tych re­cep­torów, tym mężczyz­na jest wierniejszy.Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł.Jak lam­pa bez żarówki, jak kałuża bez wo­dy, jak pi­lot bez ba­terii... to właśnie tak czu­je się od kąd odszedłeś.