Mężczyz­na jak się nudzi, to mu­si popaskudzić, z in­nym szu­ka swa­dy, choć głowa nie od parady, uda­je ważniaka, ale po co to ko­mu ? Idźże człowieku się wys­pać do domu.


mężczyz­na-jak ę-nudzi-to mu­-popaskudzić-z-in­nym-szu­ka-swa­dy-choć-głowa-nie od parady-uda­-ważniaka-ale-po co to ko­mu
redrosemężczyz­najak sięnudzito mu­sipopaskudzićin­nymszu­kaswa­dychoćgłowanie od paradyuda­jeważniakaalepo co to ko­muidźżeczłowieku sięwys­paćdo domumężczyz­na jak sięjak się nudzito mu­si popaskudzićz in­nymin­nym szu­kaszu­ka swa­dychoć głowagłowa nie od paradyuda­je ważniakaale po co to ko­mupo co to ko­muidźżeidźże człowieku sięczłowieku się wys­paćwys­pać do domumężczyz­na jak się nudziz in­nym szu­kain­nym szu­ka swa­dychoć głowa nie od paradyale po co to ko­muidźże człowieku sięidźże człowieku się wys­paćczłowieku się wys­pać do domu