Mężczyz­na jest zaw­sze dziec­kiem, na­wet gdy jest to duże dziec­ko, dziec­kiem dzierżącym władzę.


mężczyz­na-jest zaw­sze-dziec­kiem-na­wet-gdy-jest to że-dziec­ko-dziec­kiem-dzierżącym-władzę
aurore dudevant (george sand)mężczyz­najest zaw­szedziec­kiemna­wetgdyjest to dużedziec­kodziec­kiemdzierżącymwładzęmężczyz­na jest zaw­szejest zaw­sze dziec­kiemna­wet gdygdy jest to dużejest to duże dziec­kodziec­kiem dzierżącymdzierżącym władzęmężczyz­na jest zaw­sze dziec­kiemna­wet gdy jest to dużegdy jest to duże dziec­kodziec­kiem dzierżącym władzęna­wet gdy jest to duże dziec­ko

Wios­ny nu­ty, naście lat temu duszą oj­cos­twa od­dałem dziec­ku swemu. Owoc miłości świat przywitał dołożył tros­ki, uśmiech zawitał. Wczo­raj to już nie dziś zacząłeś po do­rosłości iść. Dziec­kiem mym i tak pozostaniesz będę przy to­bie na­dal, gdy upadniesz. Kochaj ludzi, ciesz się wszystkim Bóg prze­wod­ni­kiem będzie, a oj­czyz­na kimś bliskim. W imieniu swoim sy­nu i mat­ki twej życzę wszys­tkiego dob­re­go, de­dykując ten wiersz. Dziec­ku swe­mu z okaz­ji osiemnastki...Jes­teś dziec­kiem życia bez gra­nic; jes­teś dziec­kiem wie­czności. Ty właśnie jes­teś cu­dem stworzenia Rodzisz się z płaczem, od­chodzisz zos­ta­wiając in­nych w płaczu. Rodzisz się ku ra­dości blis­kich, umierasz ku ra­dości wro­gom. Będąc dziec­kiem szcze­rość do bólu jest Twoją cechą prze­wod­nią, będąc doj­rzałym kłamiesz jak najęty. Będąc dziec­kiem jest się w cen­trum uwa­gi, będąc star­szym często pot­rze­bujesz uwa­gi innych.Cud jest na­jukochańszym dziec­kiem wiary.Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę.Trud­no jest być dziec­kiem i jed­nocześnie mu­sieć zacho­wywać się jak dorosły.