Mężczyz­na nie zno­si u in­nych prze­de wszys­tkim wad własnych.


mężczyz­na-nie zno­-u in­nych-prze­de-wszys­tkim-wad-własnych
henryk sienkiewiczmężczyz­nanie zno­siu in­nychprze­dewszys­tkimwadwłasnychmężczyz­na nie zno­sinie zno­si u in­nychu in­nych prze­deprze­de wszys­tkimwszys­tkim wadwad własnychmężczyz­na nie zno­si u in­nychnie zno­si u in­nych prze­deu in­nych prze­de wszys­tkimprze­de wszys­tkim wadwszys­tkim wad własnychmężczyz­na nie zno­si u in­nych prze­denie zno­si u in­nych prze­de wszys­tkimu in­nych prze­de wszys­tkim wadprze­de wszys­tkim wad własnychmężczyz­na nie zno­si u in­nych prze­de wszys­tkimnie zno­si u in­nych prze­de wszys­tkim wadu in­nych prze­de wszys­tkim wad własnych

Człowiek nie zno­si w in­nych prze­de wszys­tkim wad własnych.Ko­biety udo­wad­niają, że nie ma żad­nych różnic po­między ni­mi, a mężczyz­na­mi. A prze­cież gołym okiem wi­dać, że tak nie jest.Wielu pragnęło zos­tać pi­sarza­mi prze­de wszys­tkim dla­tego, że mają ochotę żyć ja­ko pi­sarze. To sta­wianie wszys­tkiego na głowie. Prze­de wszys­tkim się żyje, a do­piero po­tem można ewen­tual­nie oce­nić, czy ma się coś do prze­kaza­nia, ale de­cydu­je o tym sa­mo życie. Za­pis jest owo­cem życia, nie zaś życie – owo­cem zapisu.Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje.Miłość to nie tyl­ko kwiat­ki i słod­kie laur­ki. Trwa­nie w trud­nych sy­tuac­jach i ra­dość ze szczęścia. To także, a może prze­de wszys­tkim, sztu­ka roz­sta­nia. Roz­sta­nia z tym co dla Ciebie jest wszys­tkim i naj­piękniej­szym. Z pla­nami i marzeniami. To móc po­wie­dzieć żeg­naj, bądź szczęśli­wy w swoich wyborach. Nie pot­ra­fię zam­knąć roz­działu z Tobą. Bedziesz zaw­sze w moim sercu.Co to jest szczęście? Ulot­na chwi­la lecz jakże piękna Gdy pat­rząc Jej w oczy, czu­jesz prze­ciwieństwo piekła Nieopi­sany mo­ment, gdy za­pomi­nasz o wszys­tkim Gdy nag­le cały świat, mi­mo wad sta­je się bliższy Szczęście - mgiełka nadziei, w całej reszcie zła Szczęście - dla mnie to Ty i ja.