Mężczyz­na roz­ma­wiając z piękną ko­bietą, zwyk­le nie słyszy co ona mówi, ale pat­rzy, czym mówi.


mężczyz­na-roz­­wiając-z piękną-ko­bietą-zwyk­-nie słyszy-co ona-mówi-ale-pat­rzy-czym-mówi
magdalena samozwaniecmężczyz­naroz­ma­wiającz pięknąko­bietązwyk­lenie słyszyco onamówialepat­rzyczymmówimężczyz­na roz­ma­wiającroz­ma­wiając z pięknąz piękną ko­bietązwyk­le nie słyszynie słyszy co onaco ona mówiale pat­rzyczym mówimężczyz­na roz­ma­wiając z pięknąroz­ma­wiając z piękną ko­bietązwyk­le nie słyszy co onanie słyszy co ona mówimężczyz­na roz­ma­wiając z piękną ko­bietązwyk­le nie słyszy co ona mówi

Mężczyzna rozmawiając z piękną kobietą, zwykle nie słyszy co ona mówi, ale patrzy czym mówi.Ro­biąc za­kupy słyszy się wi­le rozmów ale ta ja­ko je­dyna ut­kwiła w mo­jej pa­mięci. Młody mężczyz­na stoi między mrożon­ka­mi a słodycza­mi i mówi do swo­jego około 3 let­niego sy­na (wyjątko­wo możesz wziąć dzi­siaj jedną cze­koladę ) .Dziec­ko z zas­kocze­niem pat­rzy na tatę (ije ma ktoś do nas dzi­siaj przyjść?).Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy „jes­teś smut­ny”. Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku – i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija.Przez mias­to idzie córka z mamą. Przechodzą obok żeb­ra­ka. Dziew­czyn­ka pat­rzy na te­go człowieka i się uśmie­cha, nies­te­ty nie od­wza­jem­nia te­go. Ko­bieta wchodzi z córką do piekar­ni, za chwilę dziew­czyn­ka wy­biega stamtąd i bieg­nie do żeb­ra­ka, da­je mu bułkę i mówi: