Mężczyz­na to jak pies - dać mu jeść i miej­sce do spa­nia, a już swej bu­dy nie opuści.


mężczyz­na-to jak pies- dać-mu ść-i miej­sce-do spa­nia-a już-swej-bu­dy-nie opuś
isaac bashevis singermężczyz­nato jak pies daćmu jeśći miej­scedo spa­niaa jużswejbu­dynie opuścimężczyz­na to jak pies dać mu jeśćmu jeść i miej­scei miej­sce do spa­niaa już swejswej bu­dybu­dy nie opuści dać mu jeść i miej­scemu jeść i miej­sce do spa­niaa już swej bu­dyswej bu­dy nie opuści dać mu jeść i miej­sce do spa­niaa już swej bu­dy nie opuści

Mężczyzna to jak pies. Dać mu jeść i miejsce do spania, to już swej budy nie opuści.Jedynym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego można mieć na tym interesownym świecie, takim, który nigdy go nie opuści, nigdy nie okaże się niewdzięcznym lub zdradzieckim, jest pies. . . Pocałuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wyliże rany odniesione w starciu z brutalnością świata. . . Kiedy wszyscy inni przyjaciele odejdą, on pozostanie.Ko­bieta i mężczyz­na to dwa światy, jak We­nus i Mars, które wiedzą się nawza­jem, ciążą ku so­bie, ale nig­dy się nie prze­nikną. We­nus dla Mar­sa nie opuści swej dro­gi, ani ko­bieta dla mężczyz­ny nie wyrzek­nie się swoich przeznaczeń.Je­dynym całko­wicie be­zin­te­resow­nym przy­jacielem, które­go można mieć na tym in­te­resow­nym świecie, ta­kim, który nig­dy go nie opuści, nig­dy nie okaże się niew­dzięcznym lub zdradziec­kim, jest pies. Po­całuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wy­liże ra­ny od­niesione w star­ciu z bru­tal­nością świata. Kiedy wszys­cy in­ni przy­jaciele odejdą, on pozostanie.Wie­cznie podróżuje­my w stronę tych miej­sc, które daw­no opuści­li już wszyscy.Le­piej jest pat­rzeć na niebo niż w nim żyć. To straszne miej­sce, ta­kie nieu­chwyt­ne. Ta­kie miej­sce, gdzie uderza piorun i wszys­tko znika.