Mężczyz­na tra­ci al­bo wszys­tko, al­bo nic: po ut­ra­cie przy­jaciela wy­gasa w nim przy­jaźń, po ut­ra­cie kochan­ki miłość. U ko­biet jest inaczej, w ich bólu i szczęściu jest zaw­sze dużo kramarstwa.


mężczyz­na-tra­-al­bo-wszys­tko-al­bo-nic-po ut­ra­cie-przy­jaciela-wy­gasa-w nim-przy­jaźń-po ut­ra­cie-kochan­ki-miłość
fryderyk chrystian hebbelmężczyz­natra­cial­bowszys­tkonicpo ut­ra­cieprzy­jacielawy­gasaw nimprzy­jaźńkochan­kimiłośću ko­bietjest inaczejw ichbólui szczęściujest zaw­szedużokramarstwamężczyz­na tra­citra­ci al­boal­bo wszys­tkoal­bo nicpo ut­ra­cie przy­jacielaprzy­jaciela wy­gasawy­gasa w nimw nim przy­jaźńpo ut­ra­cie kochan­kikochan­ki miłośću ko­biet jest inaczejw ich bólubólu i szczęściui szczęściu jest zaw­szejest zaw­sze dużodużo kramarstwamężczyz­na tra­ci al­botra­ci al­bo wszys­tkopo ut­ra­cie przy­jaciela wy­gasaprzy­jaciela wy­gasa w nimwy­gasa w nim przy­jaźńpo ut­ra­cie kochan­ki miłośćw ich bólu i szczęściubólu i szczęściu jest zaw­szei szczęściu jest zaw­sze dużojest zaw­sze dużo kramarstwa

Ja­kie ma szan­se przy­jaźń dwóch ko­biet z przy­jaźnią ko­biety i mężczyz­ny?? Żad­nych.... Zaw­sze wyg­ra ta druga.... -Alicja
ja­kie- szan­se-przy­jaźń-dwóch-ko­biet-z przy­jaźą-ko­biety-i mężczyz­ny-Żad­nych-zaw­sze wyg­ra- druga
Mówią, że po­dob­no naj­więcej przy­jaciół od­chodzi od nas w nie­szczęściu... ja zaw­sze miałem od­wrot­nie, naj­więcej ich tra­ciłem w szczęściu... przez zazdrość. -Seneka 18
mówią-że po­dob­no-naj­więcej-przy­jaciół-od­chodzi-od nas-w nie­szczęściu-ja zaw­sze-miałem-od­wrot­nie-naj­więcej-ich