Mężczyz­na uważa że do­minuję w związku. A gdy się kłócą on za­pala pa­piero­sa a ona pi­je fi­liżankę zielo­nej her­ba­ty i rzu­ca wszys­tkim co wpad­nie w jej ręce.


mężczyz­na-uważa-że do­minuję-w związku-a gdy ę-kłócą-on za­pala-pa­piero­-a ona-pi­-fi­liżankę-zielo­nej-her­ba­ty
loquentiamężczyz­nauważaże do­minujęw związkua gdy siękłócąon za­palapa­piero­saa onapi­jefi­liżankęzielo­nejher­ba­tyi rzu­cawszys­tkimco wpad­niew jejręcemężczyz­na uważauważa że do­minujęże do­minuję w związkua gdy się kłócąkłócą on za­palaon za­pala pa­piero­sapa­piero­sa a onaa ona pi­jepi­je fi­liżankęfi­liżankę zielo­nejzielo­nej her­ba­tyher­ba­ty i rzu­cai rzu­ca wszys­tkimwszys­tkim co wpad­nieco wpad­nie w jejw jej ręcemężczyz­na uważa że do­minujęuważa że do­minuję w związkua gdy się kłócą on za­palakłócą on za­pala pa­piero­saon za­pala pa­piero­sa a onapa­piero­sa a ona pi­jea ona pi­je fi­liżankępi­je fi­liżankę zielo­nejfi­liżankę zielo­nej her­ba­tyzielo­nej her­ba­ty i rzu­caher­ba­ty i rzu­ca wszys­tkimi rzu­ca wszys­tkim co wpad­niewszys­tkim co wpad­nie w jejco wpad­nie w jej ręce

Mały jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się jeszcze złe.To ona, Two­ja samotność, Jej ad­res ty je­den znasz. Zos­ta­nie z tobą Do końca. Jest wszystkim, Wszys­tkim co masz.Wielu pragnęło zos­tać pi­sarza­mi prze­de wszys­tkim dla­tego, że mają ochotę żyć ja­ko pi­sarze. To sta­wianie wszys­tkiego na głowie. Prze­de wszys­tkim się żyje, a do­piero po­tem można ewen­tual­nie oce­nić, czy ma się coś do prze­kaza­nia, ale de­cydu­je o tym sa­mo życie. Za­pis jest owo­cem życia, nie zaś życie – owo­cem zapisu.Czy wszys­cy za­kocha­ni czują się bez­silni i jed­nocześnie od­ważni w obec­ności ukocha­nej oso­by? Bez­silni, bo zaw­sze od­czu­wają uk­rytą pot­rzebę służenia jej jak pies. Od­ważni, po­nieważ wiedzą, że rzu­cili­by się na smo­ka z kie­szon­ko­wym nożem, gdy­by zaszła ta­ka potrzeba na zielo­nej trawie gdzie Ty i ja czas miło spędzamy tam gdzie jest  za­wie­sze­nie cza­su bo Ty i ja dzi­kie ma­my myśli bo prag­nienie jest w nas i spełniamy się właśnie tam na zielo­nej trawie...;) 14.03.2015. ..de­dyko­wany dla M... றiℓℓ...Mężczyz­na nie zno­si u in­nych prze­de wszys­tkim wad własnych.