Mężczyz­na zdol­ny jest do zaz­drości na­wet wo­bec ka­mienia, który je­go znudzo­na par­tner­ka wyróżniła ja­ko szczególnie piękny.


mężczyz­na-zdol­ny-jest do zaz­droś-na­wet-wo­bec-ka­mienia-który-­go-znudzo­na-­tner­ka-wyróżła-ja­ko-szczególnie-piękny
maria dąbrowskamężczyz­nazdol­nyjest do zaz­drościna­wetwo­becka­mieniaktóryje­goznudzo­napar­tner­kawyróżniłaja­koszczególniepięknymężczyz­na zdol­nyzdol­ny jest do zaz­drościjest do zaz­drości na­wetna­wet wo­becwo­bec ka­mieniaktóry je­goje­go znudzo­naznudzo­na par­tner­kapar­tner­ka wyróżniławyróżniła ja­koja­ko szczególnieszczególnie pięknymężczyz­na zdol­ny jest do zaz­drościzdol­ny jest do zaz­drości na­wetjest do zaz­drości na­wet wo­becna­wet wo­bec ka­mieniaktóry je­go znudzo­naje­go znudzo­na par­tner­kaznudzo­na par­tner­ka wyróżniłapar­tner­ka wyróżniła ja­kowyróżniła ja­ko szczególnieja­ko szczególnie pięknymężczyz­na zdol­ny jest do zaz­drości na­wetzdol­ny jest do zaz­drości na­wet wo­becjest do zaz­drości na­wet wo­bec ka­mieniaktóry je­go znudzo­na par­tner­kaje­go znudzo­na par­tner­ka wyróżniłaznudzo­na par­tner­ka wyróżniła ja­kopar­tner­ka wyróżniła ja­ko szczególniewyróżniła ja­ko szczególnie pięknymężczyz­na zdol­ny jest do zaz­drości na­wet wo­beczdol­ny jest do zaz­drości na­wet wo­bec ka­mieniaktóry je­go znudzo­na par­tner­ka wyróżniłaje­go znudzo­na par­tner­ka wyróżniła ja­koznudzo­na par­tner­ka wyróżniła ja­ko szczególniepar­tner­ka wyróżniła ja­ko szczególnie piękny

Mężczyzna zdolny jest do zazdrości nawet wobec kamienia, który jego znudzona partnerka wyróżniła jako szczególnie piękny. -Maria Dąbrowska
mężczyzna-zdolny-jest-do-zazdroś-nawet-wobec-kamienia-który-jego-znudzona-partnerka-wyróżła-jako-szczególnie-piękny
Je­dyny sposób za­pobieżenia zaz­drości to zasłużyć na przed­miot włas­nych pożądań. Jest ona bo­wiem nieuf­nością wo­bec siebie sa­mego, świadec­twem nikłych naszych zalet. -Pierre Charron
je­dyny-sposób-za­pobieżenia-zaz­droś-to zasłużyć-na przed­miot-włas­nych-pożądań-jest ona-bo­wiem-nieuf­nośą-wo­bec-siebie
par­tner do włas­nych marzeń to unikat  -wdech
­tner-do włas­nych-marzeń-to-unikat 
Związek- tu chodzi o par­tner­stwo i zgod­ność serc. -opuszczona
związek- chodzi-o ­tner­stwo-i zgod­ność-serc
W me­nu zaz­drości są tyl­ko pus­te kalorie. -Feliks Rajczak
w me­nu-zaz­droś-są tyl­ko-pus­te-kalorie