Mężczyznę można „wy­kas­tro­wać” jed­nym zda­niem: wolę, abyś był moim przy­jacielem niż kochankiem.


mężczyznę-można-wy­kas­tro­wać-jed­nym-zda­niem-wolę-abyś-był-moim-przy­jacielem-ż-kochankiem
woody allenmężczyznęmożna„wy­kas­tro­wać”jed­nymzda­niemwolęabyśbyłmoimprzy­jacielemniżkochankiemmężczyznę możnamożna „wy­kas­tro­wa攄wy­kas­tro­wać” jed­nymjed­nym zda­niemabyś byłbył moimmoim przy­jacielemprzy­jacielem niżniż kochankiemmężczyznę można „wy­kas­tro­wać”można „wy­kas­tro­wać” jed­nym„wy­kas­tro­wać” jed­nym zda­niemabyś był moimbył moim przy­jacielemmoim przy­jacielem niżprzy­jacielem niż kochankiemmężczyznę można „wy­kas­tro­wać” jed­nymmożna „wy­kas­tro­wać” jed­nym zda­niemabyś był moim przy­jacielembył moim przy­jacielem niżmoim przy­jacielem niż kochankiemmężczyznę można „wy­kas­tro­wać” jed­nym zda­niemabyś był moim przy­jacielem niżbył moim przy­jacielem niż kochankiem

Moim zda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szych, naj­bar­dziej na­tural­nych, najzdrow­szych rzeczy, ja­kie można ku­pić za pieniądze.Przy­jaciel, które­go tra­cisz, nig­dy nie był twoim przy­jacielem. Był uzur­pa­torem przyjaźni.Aby człowiek mógł być za­dowo­lony z życia, jed­nym z na­jis­totniej­szych wa­runków jest, aby był prze­kona­ny, ze ma ono ja­kiś sens, ja­kaś wartość.Nie można być przy­jacielem dla ko­gokol­wiek, nie będąc przy­jacielem dla siebie.świt przy­witał mnie krwawo z za­kończyom na os­trzu noża życiem..... Za­ciągając się bru­tal­nym oddechem przy­witałam dzień niemym krzykiem, który od bloków mias­ta od­bja się czer­wo­nym echem..... Kiedy szczęście można naz­wać pechem??? Kiedy córeczka to ''cholera'' ,którą można pot­rakto­wać niżej od zera??? Seg­menty mo­jego życia..... Sta­rym z dziec­kiem współżycia poz­wa­lają mi na ta­ki odlot, że nikt in­ny nie doz­na ta­kiego bycia!!!