Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną, tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.


mężczyzna-gdy-ogląda-ę-za-kobietą-chce-iść-za-ą-kobieta-ogląda-ę-za-mężczyzną-tylko-wtedy-gdy-ten-idzie-dalej-w-swoim-kierunku-ale
karol witold aleksandrowiczmężczyznagdyoglądasięzakobietąchceiśćniąkobietamężczyznątylkowtedytenidziedalejswoimkierunkualecieszynasamąmyślżemógłbystracićkierunekgdy oglądaogląda sięsię zaza kobietąchce iśćiść zaza niąkobietakobieta oglądaogląda sięsię zaza mężczyznątylko wtedygdy tenten idzieidzie dalejdalej ww swoimswoim kierunkuale cieszycieszy sięsię nana samąsamą myślże mógłbymógłby stracićstracić kierunekgdy ogląda sięogląda się zasię za kobietąchce iść zaiść za niąza niąkobieta oglądakobieta ogląda sięogląda się zasię za mężczyznągdy ten idzieten idzie dalejidzie dalej wdalej w swoimw swoim kierunkuale cieszy sięcieszy się nasię na samąna samą myślże mógłby stracićmógłby stracić kierunek

Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Mężczyzna jest problemem, kobieta obrazem. Kto chce wiedzieć, o czym kobieta myśli rzeczywiście - co zresztą jest nieco niebezpiecznym - ten winien na nią tylko patrzeć, lecz nigdy jej się nie przysłuchiwać.Nawet ci, którzy mówią, że dla nich jest jeden mężczyzna czy jedna kobieta na świecie, przekonują się, że nie zawsze jest to właśnie ten mężczyzna lub ta kobieta.Jeżeli upada mężczyzna, to upada tylko mężczyzna, ale gdy kobieta upada, to upada cały naród.Kobieta staje się niebezpieczna tylko w dwu wypadkach: gdy mężczyzna jej nie zaspokoi i gdy ją zaspokoi.Między kobietą a mężczyzną jest wieczna walka, w której kobieta lubi być pokonana, ale nie upokorzona, wtedy go kocha. Zwyciężona i upokorzona nienawidzi i mści się.