Mężczyzna sądzi o rzeczach wedle nauki i sztuki; kobieta wedle chwilowych wrażeń i panującej mody.


mężczyzna-sądzi-o-rzeczach-wedle-nauki-i-sztuki-kobieta-wedle-chwilowych-wrażeń-i-panującej-mody
bronisław trentowskimężczyznasądzirzeczachwedlenaukisztukikobietachwilowychwrażeńpanującejmodymężczyzna sądzisądzi oo rzeczachrzeczach wedlewedle naukinauki ii sztukikobieta wedlewedle chwilowychchwilowych wrażeńwrażeń ii panującejpanującej modymężczyzna sądzi osądzi o rzeczacho rzeczach wedlerzeczach wedle naukiwedle nauki inauki i sztukikobieta wedle chwilowychwedle chwilowych wrażeńchwilowych wrażeń iwrażeń i panująceji panującej modymężczyzna sądzi o rzeczachsądzi o rzeczach wedleo rzeczach wedle naukirzeczach wedle nauki iwedle nauki i sztukikobieta wedle chwilowych wrażeńwedle chwilowych wrażeń ichwilowych wrażeń i panującejwrażeń i panującej modymężczyzna sądzi o rzeczach wedlesądzi o rzeczach wedle naukio rzeczach wedle nauki irzeczach wedle nauki i sztukikobieta wedle chwilowych wrażeń iwedle chwilowych wrażeń i panującejchwilowych wrażeń i panującej mody

Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności.Kto by znalazł sposób, by można sądzić wedle sprawiedliwości i wybierać ludzi wedle rozumu, stworzyłby tym jednym najdoskonalsza formę społeczności.Przyrzekamy wedle swych nadziei, dotrzymujemy wedle swych obaw.Miałem sen, że pewnego dnia czworo moich małych dzieci będzie żyło w społeczeństwie, które nie będzie ich osądzało wedle koloru skóry, lecz wedle ich charakterów.Doświadczenie pozwala nam kierować własnym życiem wedle zasad sztuki, brak doświadczenia rzuca nas na igraszkę losu.Jeżeli będziesz żył wedle swojej natury, nigdy nie będziesz biedny; jeżeli wedle ludzkich mniemań - nigdy nie będziesz bogaty.