Mężczyzna stworzył dwie moralności: jedną dla siebie, jedną dla ciebie; jedną, która pozwala mu na kochanie wszystkich kobiet i drugą, która tobie pozwala na kochanie tylko jednego mężczyzny w zamian za odebranie ci na wieki wolności.


mężczyzna-stworzył-dwie-moralnoś-jedną-dla-siebie-jedną-dla-ciebie-jedną-która-pozwala-mu-na-kochanie-wszystkich-kobiet-i-drugą-która-tobie
aleksander dumas jrmężczyznastworzyłdwiemoralnościjednądlasiebieciebiejednąktórapozwalamunakochaniewszystkichkobietdrugątobietylkojednegomężczyznyzamianzaodebraniewiekiwolnościmężczyzna stworzyłstworzył dwiedwie moralnościjedną dladla siebiejedną dladla ciebiektóra pozwalapozwala mumu nana kochaniekochanie wszystkichwszystkich kobietkobiet ii drugąktóra tobietobie pozwalapozwala nana kochaniekochanie tylkotylko jednegojednego mężczyznymężczyzny ww zamianzamian zaza odebranieodebranie cici nana wiekiwieki wolnościmężczyzna stworzył dwiestworzył dwie moralnościjedną dla siebiejedną dla ciebiektóra pozwala mupozwala mu namu na kochaniena kochanie wszystkichkochanie wszystkich kobietwszystkich kobiet ikobiet i drugąktóra tobie pozwalatobie pozwala napozwala na kochaniena kochanie tylkokochanie tylko jednegotylko jednego mężczyznyjednego mężczyzny wmężczyzny w zamianw zamian zazamian za odebranieza odebranie ciodebranie ci naci na wiekina wieki wolności

Naród może mieć jedną duszę, jedno serce, jedną pierś, którą nadstawia, ale biada, gdy ma tylko jeden mózg.Można mieć dwie twarze, ale jedną przy­naj­mniej trze­ba zacho­wać dla siebie.Było ich aż dwie, obie mo­je przy­jaciółki, obie blon­dynki. Jedną znałam od przed­szko­la, drugą od ro­ku (mam 23 la­ta). Zgad­nij która zos­tała, kiedy wszys­tko u mnie się posypało...kochanie wieczorami kocham bardziej nie pa­miętam złego wybaczam na­wet to że ty kochanie kochasz tyl­ko siebie milczę tak będzie wygodniej dla ciebie a gdy­bym na­wet chciała jeszcze coś ci powiedzieć brak mi słów krzyczę ale tyl­ko w głąb moich płuc płaczę ale tyl­ko przez sen tęsknię ale tyl­ko nocą kiedy śpisz żeby ci mo­je myśli za bar­dzo nie przeszkadzały kochanie to nie ja, to śni ci się wyrzut sumienia przepraszam że kochałam to się więcej nie powtórzy Ukocha­na ma Joasiu, ma królo­wo najpiękniejsza, jes­teś jedną na tym świecie mi osobą najważniejszą. Kocham Cię mym całym sercem, nig­dy przes­tać nie zamierzam. Dla mnie tyl­ko Ty się liczysz, mówię prawdę To­bie, szczerze. Nie pot­ra­fię żyć bez Ciebie, myśleć przes­tać nie potrafię wciąż o To­bie - mej miłości, która się raz w życiu trafia. Mi­mo wszel­kich przeciwności bądźmy zaw­sze, zaw­sze razem. Tyl­ko z Tobą, z Tobą jedną mógłbym stanąć przed ołtarzem. * Dla Joasi * W miłości dwie wolności łączą się w jedną słodką niewolę.