Mężczyzna to jak pies. Dać mu jeść i miejsce do spania, to już swej budy nie opuści.


mężczyzna-to-jak-pies-dać-mu-ść-i-miejsce-do-spania-to-już-swej-budy-nie-opuś
isaac bashevis singermężczyznatojakpiesdaćmujeśćmiejscedospaniajużswejbudynieopuścijak piesdać mumu jeśći miejscemiejsce dodo spaniajuż swejswej budybudy nienie opuścimężczyzna to jakdać mu jeśćmu jeść ijeść i miejscei miejsce domiejsce do spaniajuż swej budyswej budy niebudy nie opuścimężczyzna to jak piesdać mu jeść imu jeść i miejscejeść i miejsce doi miejsce do spaniajuż swej budy nieswej budy nie opuścidać mu jeść i miejscemu jeść i miejsce dojeść i miejsce do spaniajuż swej budy nie opuści

Mężczyz­na to jak pies - dać mu jeść i miej­sce do spa­nia, a już swej bu­dy nie opuści.Jedynym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego można mieć na tym interesownym świecie, takim, który nigdy go nie opuści, nigdy nie okaże się niewdzięcznym lub zdradzieckim, jest pies. . . Pocałuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wyliże rany odniesione w starciu z brutalnością świata. . . Kiedy wszyscy inni przyjaciele odejdą, on pozostanie.Je­dynym całko­wicie be­zin­te­resow­nym przy­jacielem, które­go można mieć na tym in­te­resow­nym świecie, ta­kim, który nig­dy go nie opuści, nig­dy nie okaże się niew­dzięcznym lub zdradziec­kim, jest pies. Po­całuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wy­liże ra­ny od­niesione w star­ciu z bru­tal­nością świata. Kiedy wszys­cy in­ni przy­jaciele odejdą, on pozostanie.Jesteśmy uwiązani do swoich tragicznych dziejów tak jak pies do przeciekającej budy: żyć w niej trudno, a porzucić nie sposób.Ko­bieta i mężczyz­na to dwa światy, jak We­nus i Mars, które wiedzą się nawza­jem, ciążą ku so­bie, ale nig­dy się nie prze­nikną. We­nus dla Mar­sa nie opuści swej dro­gi, ani ko­bieta dla mężczyz­ny nie wyrzek­nie się swoich przeznaczeń.Mężczyzna na tym świecie nie odnosi nigdy absolutnego sukcesu, o ile mu kobiety nie pomagają. Kobiety rej wodzą w społeczeństwie. Jeżeli mężczyzna nie ma kobiet po swej stronie, to przepadł z kretesem.