Mężczyzna wchodzi do świątyni nauki jako jej czciciel, kobieta jak mniszka do klasztoru. On nie potrzebuje się wyrzekać niczego, ona bardzo wiele. On pozostaje ciągle mężczyzną, ona zamienia się w półkobietę. Jemu każdy warunek życia pomaga, z nią każdy walczy.


mężczyzna-wchodzi-do-świątyni-nauki-jako-jej-czciciel-kobieta-jak-mniszka-do-klasztoru-on-nie-potrzebuje-ę-wyrzekać-niczego-ona-bardzo-wiele
aleksander Świętochowskimężczyznawchodzidoświątyninaukijakojejczcicielkobietajakmniszkaklasztoruonniepotrzebujesięwyrzekaćniczegoonabardzowielepozostajeciąglemężczyznązamieniapółkobietęjemukażdywarunekżyciapomaganiąwalczymężczyzna wchodziwchodzi dodo świątyniświątyni naukinauki jakojako jejjej czcicielkobieta jakjak mniszkamniszka dodo klasztoruon nienie potrzebujepotrzebuje sięsię wyrzekaćwyrzekać niczegoona bardzobardzo wieleon pozostajepozostaje ciągleciągle mężczyznąona zamieniazamienia sięw półkobietęjemu każdykażdy warunekwarunek życiażycia pomaganią każdykażdy walczymężczyzna wchodzi dowchodzi do świątynido świątyni naukiświątyni nauki jakonauki jako jejjako jej czcicielkobieta jak mniszkajak mniszka domniszka do klasztoruon nie potrzebujenie potrzebuje siępotrzebuje się wyrzekaćsię wyrzekać niczegoona bardzo wieleon pozostaje ciąglepozostaje ciągle mężczyznąona zamienia sięzamienia się wsię w półkobietęjemu każdy warunekkażdy warunek życiawarunek życia pomagaz nią każdynią każdy walczy

Czy mężczyzna i kobieta mogą się rozumieć? Nie. To jest oczywiste. Nasze języki uczuciowe tak bardzo się różnią. Im więcej ze sobą rozmawiają, tym wyraźniej widzą, jak bardzo są od siebie oddaleni. Nigdy nie będziemy mogły rozmawiać z mężczyzną tak jak z kobietą.Nie ig­raj z og­nia uczu­ciem bo po­myśl ,że niszczysz jej psychike. Poczuj się jak ona w chwi­li gdy do­wiadu­je się ,że ktoś grał na jej uczuciach, a ona tak pokładała w nim nadzieje,że to ten jedyny...To bardzo niedobrze, jeżeli kobieta przeżyje najgorsze, co może jej się zdarzyć, bo potem nie boi się już niczego. A to bardzo źle, gdy kobieta niczego się nie boi.Oto jak wygląda życie: dom, kobieta, której nie kocha się ani za bardzo ani za mało. A ona, jak ona kocha? Przypuszczam, że i zanadto i za mało, jak wszystkie kobiety.Miliony jestestw pada w krwawych zapasach o kawałek chleba, o uczucie swoje, o prawa; jedne giną, aby żyły drugie. Każdy się bowiem broni, każdy walczy, ale nie każdy zwycięża. Życie ziemskie oraz ziemia sama, aby się zapłodnić, potrzebuje trupów, aby życie rozwijać dalej. Więc gdy jedni święcą pogrzeby i żałobę, drudzy ich kosztem wyprawiają wesela [...]Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną, tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.