Mężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą.


mężowie-dzielą ę-na-wyt­rzy­łych-mniej-wyt­rzy­łych-oraz-na tych-którzy ę-rozwodzą
henryk horoszmężowiedzielą sięnawyt­rzy­małychmniejwyt­rzy­małychorazna tychktórzy sięrozwodząmężowie dzielą siędzielą się namniej wyt­rzy­małychoraz na tychktórzy się rozwodząmężowie dzielą się namniej wyt­rzy­małych orazwyt­rzy­małych oraz na tychmniej wyt­rzy­małych oraz na tych

Stań się od­pornym, a wyt­rzy­małość będzie zbędna.Umiałam się do­gadać je­dynie z ty­mi, którzy ak­cepto­wali mnie całko­wicie. Niewielu ich było, ale zaw­sze zna­lazła się dob­ra dusza, która choć na ja­kiś czas wyt­rzy­mywała mój obłęd. Po­tem od­chodziła jak inni.Mało który ka­wał wyt­rzy­ma próbę złego podania.Wier­ność psa za­leży niekiedy od wyt­rzy­małości smyczy.Człowiek jest w sta­nie wyt­rzy­mać wszystko. Pod wa­run­kiem że dos­tar­czy mu się od­po­wied­niego bodźca.Nie is­tnieje ta­ki zbior­nik, który wyt­rzy­ma wciąż rosnące ciśnienie.