Mędrca zdo­bi wątpienie.


mędrca-zdo­bi-wątpienie
jan kasprowiczmędrcazdo­biwątpieniemędrca zdo­bizdo­bi wątpieniemędrca zdo­bi wątpienie

Wątpienie jest zaletą rozumu, a przez to istnieje też wątpienie, które daje się pogodzić z wiarą.W życiu praktycznym nie ma nic bardziej wrogiego, niż wątpienie, chwiejność, niezdecydowanie.A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem.Żeby zdo­być wiedzę - trze­ba się uczyć. Ale żeby zdo­być mądrość - trze­ba obserwować.Wolę błąd en­tuzjas­ty od obojętności mędrca.Wolę błędy entuzjasty od obojętności mędrca.