Mędrzec nie mówi nig­dy, co ro­bi, ale też nie ro­bi nig­dy nicze­go, o czym nie mógłby mówić.


mędrzec-nie mówi-nig­dy-co ro­bi-ale-też-nie ro­bi-nig­dy-nicze­go-o czym-nie mógłby-mówić
jean-paul sartremędrzecnie mówinig­dyco ro­bialeteżnie ro­binig­dynicze­goo czymnie mógłbymówićmędrzec nie mówinie mówi nig­dyale teżteż nie ro­binie ro­bi nig­dynig­dy nicze­goo czym nie mógłbynie mógłby mówićmędrzec nie mówi nig­dyale też nie ro­biteż nie ro­bi nig­dynie ro­bi nig­dy nicze­goo czym nie mógłby mówićale też nie ro­bi nig­dyteż nie ro­bi nig­dy nicze­goale też nie ro­bi nig­dy nicze­go

Mędrzec nie mówi nigdy, co robi, ale też nie robi nigdy niczego, o czym nie mógłby mówić.Mędrzec nie mówi nigdy, co robi, nie robi nigdy niczego, o czym nie mógłby mówić.Jes­teś naj­lep­szym człowiekiem, ja­kiego w życiu znałem. Ty je­den nig­dy się na mnie nie roz­gniewałeś, nig­dy mnie nie osądzałeś i ja­kimś spo­sobem nau­czyłeś mnie więcej o życiu, niż każdy syn mógłby so­bie życzyć. Przep­raszam też, że nie mogę być tu­taj z tobą te­raz i niena­widzę siebie za to, co ci ro­bię. Ale strasznie się boję, tato.Świat nig­dy nie będzie dob­ry, ale mógłby być lepszy Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.Można odeb­rać mi światło, bym już nig­dy nic nie uj­rzała... Można związać me ciało, bym już nig­dy więcej nie uciekła... Można też odeb­rać mi zmysły, bym przes­tała odróżniać sny od rzeczy­wis­tości... Ale nikt nie od­bie­rze mi wyobraźni.