Młoda dziew­czy­na pot­rze­buje trochę cza­su, by zna­leźć mężczyznę na całe życie. To jej nie przeszkadza wychodzić tym­cza­sem za mąż.


młoda-dziew­czy­na-pot­rze­buje-trochę-cza­su-by zna­źć-mężczyznę-na całe-życie-to jej-nie przeszkadza-wychodzić-tym­cza­sem
sidonie gabrielle colettemłodadziew­czy­napot­rze­bujetrochęcza­suby zna­leźćmężczyznęna całeżycieto jejnie przeszkadzawychodzićtym­cza­semza mążmłoda dziew­czy­nadziew­czy­na pot­rze­bujepot­rze­buje trochętrochę cza­suby zna­leźć mężczyznęmężczyznę na całena całe życieto jej nie przeszkadzanie przeszkadza wychodzićwychodzić tym­cza­semtym­cza­sem za mążmłoda dziew­czy­na pot­rze­bujedziew­czy­na pot­rze­buje trochępot­rze­buje trochę cza­suby zna­leźć mężczyznę na całemężczyznę na całe życieto jej nie przeszkadza wychodzićnie przeszkadza wychodzić tym­cza­semwychodzić tym­cza­sem za mążmłoda dziew­czy­na pot­rze­buje trochędziew­czy­na pot­rze­buje trochę cza­suby zna­leźć mężczyznę na całe życieto jej nie przeszkadza wychodzić tym­cza­semnie przeszkadza wychodzić tym­cza­sem za mążmłoda dziew­czy­na pot­rze­buje trochę cza­suto jej nie przeszkadza wychodzić tym­cza­sem za mąż

Młoda dziewczyna potrzebuje trochę czasu, by znaleźć mężczyznę na całe życie. To jej nie przeszkadza wychodzić tymczasem za mąż. -Sidonie Gabrielle Colette
młoda-dziewczyna-potrzebuje-trochę-czasu-by-znaleźć-mężczyznę-na-całe-życie-to-jej-nie-przeszkadza-wychodzić-tymczasem-za-mąż
Dziewczyna potrzebuje trochę czasu, by znaleźć mężczyznę na całe życie - to jej nie przeszkadza wychodzić tymczasem za mąż. -Sidonie Gabrielle Colette
dziewczyna-potrzebuje-trochę-czasu-by-znaleźć-mężczyznę-na-całe-życie-to-jej-nie-przeszkadza-wychodzić-tymczasem-za-mąż
Po­niekąd cza­sem te­go pot­rze­buję, roz­paść się na ka­wałki, ro­zer­wać na strzępy, ale mi­mo wszys­tko nie dać się podzielić. -MyArczi
po­niekąd-cza­sem-te­go-pot­rze­buję-roz­paść ę-na ka­wałki-ro­zer­wać-na strzępy-ale-mi­mo-wszys­tko-nie dać ę-podzielić