Młode żony starych mężów zawczasu myślą o wyborze tego, który im otrze łzy.


młode-żony-starych-mężów-zawczasu-myślą-o-wyborze-tego-który-im-otrze-łzy
carlo goldonimłodeżonystarychmężówzawczasumyśląwyborzetegoktóryimotrzełzymłode żonyżony starychstarych mężówmężów zawczasuzawczasu myśląmyślą oo wyborzewyborze tegoktóry imim otrzeotrze łzymłode żony starychżony starych mężówstarych mężów zawczasumężów zawczasu myślązawczasu myślą omyślą o wyborzeo wyborze tegoktóry im otrzeim otrze łzymłode żony starych mężówżony starych mężów zawczasustarych mężów zawczasu myśląmężów zawczasu myślą ozawczasu myślą o wyborzemyślą o wyborze tegoktóry im otrze łzymłode żony starych mężów zawczasużony starych mężów zawczasu myśląstarych mężów zawczasu myślą omężów zawczasu myślą o wyborzezawczasu myślą o wyborze tego

Żony by­wają zaz­dros­ne na­wet o mężów, których nie kochają.Do pu­dełeczka scho­waj mo­je łzy. Łzy bólu, tros­ki i cier­pienia. Kryształowe małe łzy, prze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­rami. W złotym pu­dełeczku umieść te łzy, niech Ci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałam. Te łzy nie zni­kają - one po­zos­tają, tak jak ból, który na zaw­sze zos­ta­wił ślad w moim ser­cu .. Tak łzy - pa­miątka mo­jego cierpienia.Wszys­tkie ko­biety po­win­ny mieć mężów, ale żaden mężczyz­na nie po­winien mieć żony.Miałem oczywiście zasady, na przykład, że żony przyjaciół są nietykalne. Po prostu z całą szczerością przestawałem czuć przyjaźń dla mężów kilka dni wcześniej.Bądź ostrożny w wyborze swojego środowiska, bo ono Cię ukształtuje. Bądź ostrożny w wyborze swoich przyjaciół, bo staniesz się taki, jak oni.Zawczasu usuwać morderców znaczyłoby więc - zachować życie. Ale właśnie tego ludzie dobrej woli przeważnie nie potrafią, a już nigdy radykalnie.