Młodość jest wartością samą w sobie czyli niszczycielką wszelkich innych wartości, które nie są jej potrzebne, gdyż ona - samowystarczalna.


młodość-jest-wartośą-samą-w-sobie-czyli-niszczycielką-wszelkich-innych-wartoś-które-nie-są-jej-potrzebne-gdyż-ona-samowystarczalna
witold gombrowiczmłodośćjestwartościąsamąsobieczyliniszczycielkąwszelkichinnychwartościktóreniejejpotrzebnegdyżonasamowystarczalnamłodość jestjest wartościąwartością samąsamą ww sobiesobie czyliczyli niszczycielkąniszczycielką wszelkichwszelkich innychinnych wartościktóre nienie sąsą jejjej potrzebnegdyż onaonasamowystarczalnamłodość jest wartościąjest wartością samąwartością samą wsamą w sobiew sobie czylisobie czyli niszczycielkączyli niszczycielką wszelkichniszczycielką wszelkich innychwszelkich innych wartościktóre nie sąnie są jejsą jej potrzebnegdyż onamłodość jest wartością samąjest wartością samą wwartością samą w sobiesamą w sobie czyliw sobie czyli niszczycielkąsobie czyli niszczycielką wszelkichczyli niszczycielką wszelkich innychniszczycielką wszelkich innych wartościktóre nie są jejnie są jej potrzebnemłodość jest wartością samą wjest wartością samą w sobiewartością samą w sobie czylisamą w sobie czyli niszczycielkąw sobie czyli niszczycielką wszelkichsobie czyli niszczycielką wszelkich innychczyli niszczycielką wszelkich innych wartościktóre nie są jej potrzebne

Młodość nie jest stanem, jest wartością, dodaną do wszystkiego innego. A starość jest odjęciem tej wartości od wszystkiego. -Zofia Nałkowska
młodość-nie-jest-stanem-jest-wartośą-dodaną-do-wszystkiego-innego-a-starość-jest-odjęciem-tej-wartoś-od-wszystkiego
Wiedza sama w sobie nie ma żadnej wartości. Cenną czyni ją jej STOSOWANIE. Innymi słowy, świat nie odpłaca Ci za to, co wiesz. Świat odpłaca Ci za to, co robisz. -Les Giblin
wiedza-sama-w-sobie-nie-żadnej-wartoś-cenną-czyni-ją-jej-stosowanie-innymi-słowy-świat-nie-odpłaca-ci-za-to-co-wiesz-Świat-odpłaca-ci-za
Ludzie słabi często czerpią z litości innych siłę, pozbawioną wszelkich skrupułów, i uzurpują sobie w ten sposób prawa silnych. -Rosalina Lisboa Coelho
ludzie-słabi-często-czerpią-z-litoś-innych-łę-pozbawioną-wszelkich-skrupułów-i-uzurpują-sobie-w-ten-sposób-prawa-silnych
Poezja to zniesienie wszelkich ograniczeń z wyjątkiem tych, które autor zechce zostawić sam sobie. Poezja jest być może ostatnim obszarem wolności. -Mieczysław Jastrun
poezja-to-zniesienie-wszelkich-ograniczeń-z-wyjątkiem-tych-które-autor-zechce-zostawić-sam-sobie-poezja-jest-być-może-ostatnim-obszarem