Młodość nie wie­rzy doświad­cze­niu starych.


młodość-nie wie­rzy-doświad­cze­niu-starych
tadeusz dołęga-mostowiczmłodośćnie wie­rzydoświad­cze­niustarychmłodość nie wie­rzynie wie­rzy doświad­cze­niudoświad­cze­niu starychmłodość nie wie­rzy doświad­cze­niunie wie­rzy doświad­cze­niu starychmłodość nie wie­rzy doświad­cze­niu starych

Jed­na rzecz zna­komi­cie zastępu­je doświad­cze­nie: młodość.Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek.Młodość nie wierzy doświadczeniu starych.Tak pragnę wraz z tobą po­sie­dzieć w mil­cze­niu zo­baczyć og­nia płomień w ciepłym twym spoj­rze­niu Tak pragnę dziś słuchać odgłosów wie­czo­ra spocząć na ra­mieniu gdy na­dej­dzie po­ra I budzić się ran­kiem u twe­go znów bo­ku w pow­szed­ni dzień cały dot­rzy­mać Ci kroku. Zaw­sze za­leżało mi na praw­dzi­wym doświad­cze­niu, na tym, by poczuć coś do końca, zo­baczyć, co życie ma w środku.Wie­działam, że wszys­tko, cze­go doświad­cza­my, jest sym­bo­lem cze­goś in­ne­go, że ry­tuały po­legają na od­gry­waniu in­nych wy­darzeń. Wie­działam, że nasze prak­tyczne umysły wyp­ro­wadziły ob­rzędy z głębi duszy na świat, żeby nie był on kom­plet­nie poz­ba­wiony sensu.